Connect with us

#SEMASA

kan4k2 seng4ja ‘dicac4tkan’ lalv mavt – Kep4la tert4nggal dar1 bad4n

Published

on

kan4k2 seng4ja ‘dicac4tkan’ lalv mavt – Kep4la tert4nggal dar1 bad4n

ʟᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴛɪᴍᴜʀ – ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 11 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀʀɪ ʟᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴛɪᴍᴜʀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍɴɢꜱᴀ ᴘᴇᴍʙᴜ ɴ0ʜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴜʙᴜʜɴʏᴀ ᴅɪᴄᴀᴄ4ᴛᴋᴀɴ.

ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ʀᴘ ɪᴛᴜ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍ4 ᴜᴛ ᴅɪʙᴜ ɴ0ʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴛᴜʀᴜɴ ᴘᴀᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴅᴜʀɪᴀɴ.

ʟɴꜱɪᴅᴇɴ ᴘᴇᴍʙᴜ ɴ0ʜᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴀᴅᴀ 2 ᴍᴀᴄ 2022 ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴊᴀᴍ 4.00 ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇ ᴘᴀᴅᴀɴɢ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍᴘ4ᴛ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴛᴀᴍᴀ.

“ꜱᴀᴀᴛ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴅɪ ɪᴀᴘᴀɴɢᴀɴ, ᴋᴇᴅᴜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴘɪꜱ4ʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɪᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ʟᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴛɪᴍᴜʀ ᴀᴋʙᴘ ᴢᴀᴋʏ ᴀʟᴋᴀᴢᴀʀ ɴᴀꜱᴜᴛɪᴏɴ, ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ (3/3/2022).

ᴢᴀᴋʏ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 4.30, ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴛᴇʀᴅᴇɴɢᴀʀ ᴊᴇʀɪᴛ4ɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴛᴏɪᴏɴɢ. ᴊᴇʀɪᴛ4ɴ ɪᴛᴜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʜ ᴍɴɢꜱᴀ ʙᴇʀᴋᴇʀᴊᴀ.

“ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴘᴜɴᴄ4 ʙᴜɴʏɪ ɪᴛᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ɢᴇɪᴀᴘ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴢᴀᴋʏ.

ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ɪɴɢɪɴ ᴘᴜɪᴀɴɢ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴊᴀᴍ 6.00 ᴘᴀɢɪ. ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀɪᴀɴᴀɴ ᴘᴜɪᴀɴɢ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴅᴀʀ4ʜ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ɪᴀᴅᴀɴɢ.

ʀᴀᴋᴀɴ ᴍɴɢꜱᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴇꜱ4ɴ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴅ4 ʀᴀʜ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ɪʙᴜ ᴊ4ʀɪ ᴋᴀᴋɪ ᴅɪ ꜱɪᴛᴜ.

“ᴛɪᴅᴀᴋ ᴊᴀᴜʜ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇɴᴇᴍᴜᴀɴ ɪʙᴜ ᴊᴀʀɪ ᴋᴀᴋɪ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴍ4 ʏᴀᴛ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴋᴇᴘᴀɪᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴍʏ4ᴛ ɪᴛᴜ, ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴢᴀᴋʏ, ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ʙᴇʀʟᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ꜱᴇᴛᴇᴍᴘᴀᴛ. ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇʟᴀᴘ0ʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ʟᴀʙᴜʜᴀɴ ʀᴀᴛᴜ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘ0ʟɪꜱ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʟᴀᴘ0ʀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ɪɴᴀꜰɪꜱ ᴘᴏʟɪꜱ ʟᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴛɪᴍᴜʀ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ʟ0ᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 09.00 ᴘᴀɢɪ. ᴘᴏʟɪꜱ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴍɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜ ɴ0ʜ ᴅᴀɴ ᴅɪᴄᴀᴄᴀᴛᴋᴀɴ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ᴘᴇᴍɪɴᴅᴀʜᴀɴ ᴍɴɢꜱᴀ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴅɪɪᴀᴋᴜᴋᴀɴ, ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇꜱʏᴀᴋɪ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀɪɴɪꜱɪᴀɪ ʜᴀ (26) ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ꜱᴇʙɪɪᴀʜ ᴘɪꜱᴀᴜ ᴍɪʟɪᴋ ᴍɴɢꜱᴀ. ᴘᴏʟɪꜱ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴ4ʜᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ.

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴅɪᴘɪɴᴅ4ʜᴋᴀɴ, ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴛᴇʀɴᴀᴍᴘᴀᴋ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴀᴅᴀɴɢ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ꜱᴇʙɪɪᴀʜ ᴘɪꜱᴀᴜ ᴋᴇᴘᴜɴʏᴀᴀɴ ᴍɴɢꜱᴀ. ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴɢᴇꜱʏ4ᴋɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɪᴀᴋᴜ ᴘᴇᴍᴏᴛ0ɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴛᴀɴɢᴋ4ᴘᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀɴɢɢ0ᴛᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ʟᴀʙᴜʜᴀɴ ʀᴀᴛᴜ. ,” ꜱᴀᴍʙᴜɴɢ ᴢᴀᴋɪ.

ꜱᴜꜱ ᴘᴇᴋ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ᴘᴏʟɪꜱ ʟᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴛɪᴍᴜʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱ0ᴀʟ ꜱɪᴀ ꜱᴀᴛ ɪᴀɴᴊᴜᴛ. ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴍʏ4ᴛ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪʟᴀᴘ0ʀᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜᴋᴀᴅᴀɴᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ᴘᴇɴɢᴇᴄ4ᴍᴀɴ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɪᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱ ᴀᴛᴀɴ, ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴍ0ᴛɪꜰ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cor3tanNas1hat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!