Connect with us

#SEMASA

Remaj4 men1nggal di c0urt badm1nton,h4l ini berlakv di d3pan mat4 ram4i orng

Published

on

Remaj4 men1nggal di c0urt badm1nton,h4l ini berlakv di d3pan mat4 ram4i orng

ᴋᴇᴍ4 ᴛɪᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ʙɪʟᴀ-ʙɪʟᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇɴɢɪʀᴀ ʜᴀᴅ ᴜᴍᴜʀ, ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʙᴇʀꜱᴜᴋᴀɴ. ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪᴀɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙ0ᴏᴋ ᴀᴅʏ Qᴜꜱʜᴀɪʀʏ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴀᴋꜱɪ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴅᴛɪᴋ ᴄᴇ ᴍᴀꜱ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴋᴇᴍ4 ᴛɪᴀɴ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴍᴀᴛᴀɴʏᴀ. ᴍɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 23 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ʀᴇ ʙᴀʜ ᴅɪ ɢᴇʟᴀɴɢɢᴀɴɢ ʙᴀᴅᴍɪɴᴛ0ɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴀʀɪᴋ ɴᴀꜰ4ꜱ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ.

ᴛᴀʀɪᴋ ɴᴀꜰ4ꜱ ʟᴀꜱᴛ ᴅᴀɴ ᴍɴɪɴɢɢɢ4ɪ ᴅᴜɴɪᴀ

ꜱᴀᴋꜱɪ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴍᴀᴛᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ʙᴀᴅᴍɪɴᴛ0ɴ ᴅɪ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɢᴇʟᴀɴɢɢᴀɴɢ ᴅɪ ᴊɪᴛʀᴀ ᴋᴇᴅᴀʜ. ᴋᴇᴍ4 ᴛɪᴀɴ ᴍᴇɪɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 23 ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ʙᴀᴅᴍɪɴᴛ0ɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴊᴀᴍ 11 ᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴍᴀᴛᴀ. ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ᴅɪ ᴄᴏᴜʀᴛ ʙᴀᴅᴍɪɴᴛ0ɴ ᴄʜɪɴ ʜɪɴ ᴊɪᴛʀᴀ, ᴊᴀᴍ 11.00 ᴍᴀʟᴀᴍ. ᴏʀᴀɴɢ ᴊ4ᴛᴜʜ ᴅᴀɴ ᴍɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴍᴀɪɴ ʙᴀᴅᴍɪɴᴛᴏɴ ᴛᴀᴅɪ. ᴀʟ-ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀᴅɪᴋ. ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀʜᴜ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʀꜱᴇᴍ ʙᴀᴍ ᴅɪ ᴘᴇʀᴍᴜᴋᴀᴀɴ ᴄᴏᴜʀᴛ ꜱᴇʙᴀʙ ᴛᴇɴɢ0ᴋ ᴋᴇɴɪɴɢ ᴅᴀɴ ʙɪʙɪʀ ᴛᴇʀᴋ0ʏᴀᴋ. ᴀᴅɪᴋ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴛᴀʀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴘᴀᴋ ʟᴏɴɢ ᴄᴏᴜʀᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴄᴘʀ. ᴀᴅɪᴋ ɪᴛᴜ ᴍᴠɴᴛᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍɪɴɪᴛ ᴀᴅɪᴋ ɪᴛᴜ ᴛᴀʀɪᴋ ɴᴀꜰᴀꜱ ʟᴀꜱᴛ ᴅᴀɴ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ. ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ. ɪɴꜰᴏ ᴅᴀʀɪ ʀᴀᴋᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴅᴀʜ ᴍᴀɪɴ 2 ᴊᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴ ɴᴀꜱɪ ꜱᴇᴋᴇᴊᴀᴘ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ.

ʀᴇʙ4ʜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴀɪᴀʜ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ꜱᴀᴋꜱɪ, ᴍɴɢꜱᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴛᴀɴᴅᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʀᴇ ʙᴀʜ. ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ ʟᴀɢɪ, ᴍɴɢꜱᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ʙᴀᴅᴍɪɴᴛᴏɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 2 ᴊᴀᴍ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ. ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴍᴇɴɢɪꜱɪ ᴘᴇʀᴜᴛ, ᴍɴɢꜱᴀ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ʙᴀᴅᴍɪɴᴛ0ɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ.

ᴛᴀᴘɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ᴀᴅᴀ ᴋᴀᴛ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀɪɴ ʙᴀᴅᴍɪɴᴛᴏɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ. ᴍ4ɴɢꜱᴀ ᴍᴀɪɴ ᴋᴀᴛ ᴄ0ᴜʀᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ. ᴘᴜɴᴄ4 ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ᴛᴀᴘɪ ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀʜ ᴍᴀɪɴ ᴀᴡᴀʟ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴀᴋᴀɴ. ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ, ᴘᴜᴋᴜɪ 11 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴀᴍʙᴜɴɢ ᴍᴀɪɴ ʙᴀʟɪᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴀ ʀᴇ ʙᴀʜ ᴅɪ ᴄ0ᴜʀᴛ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Db0ngkar/Cor3tanNas1hat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!