Connect with us

#SELEBRITI

Penyany1 v3teran XPDC,k3na str0k ket1ka berlat1h di studi0,Do4kan bel1au

Published

on

Penyany1 v3teran XPDC,k3na str0k ket1ka berlat1h di studi0,Do4kan bel1au

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴀʟɪ xᴘᴅᴄ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴜᴊ1ᴀɴ ɢᴇᴛʟʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴋᴇ ᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴀᴍᴘᴀɴɢ (ʜᴀ) ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱᴇʀᴀ ɴɢᴀɴ ᴀɴɢ1ɴ ᴀʜ ᴍᴀʀ ʀɪɴɢᴀɴ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴘᴇᴍᴀɪɴ ɢɪᴛᴀʀ xᴘᴅᴄ, ɪᴢᴏ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ʙᴇʀʟᴀᴛɪʜ ᴅɪ ꜱᴛᴜᴅɪᴏ ᴇᴅᴅɪᴇ (ᴘᴇᴍᴀɪɴ ʙᴀꜱꜱ) ᴅɪ ᴘᴀɴᴅᴀɴ ɪɴᴅᴀʜ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀꜱɪᴀᴘᴀɴ ᴋᴏɴꜱᴇʀᴛ ᴊᴜᴀʟᴀɴ ʜʟᴛᴀᴍ 2022 ʏᴀɴɢ ʙᴀᴋᴀʟ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴅɪ ᴡᴀʀɪꜱᴀɴ ʜᴀʟʟ ꜱᴛᴜᴅɪᴏ, ʙᴀɴᴛɪɴɢ ᴘᴀᴅᴀ 12 ᴍᴀᴄ ɪɴɪ.

“ᴀʟɪ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ꜱɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴛʟᴀᴅᴀ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴍᴀꜱᴀɪᴀʜ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ʟᴀᴛɪʜᴀɴ. ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴅᴀɴ ʜᴜᴊᴀɴ ɪᴇʙᴀᴛ ʀᴇᴅᴀ, ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ᴋᴇ ʀᴇꜱᴛᴏʀᴀɴ ʙᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴊᴀᴍ 9.30 ᴍᴀʟᴀᴍ.

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴀʟɪ ᴅɪ ᴀᴍ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ. ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ, ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴀᴍᴀɪ ᴅᴀɴ ᴛʟᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ. ᴋᴀᴍɪ ᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴜɴ ᴛʟᴀᴅᴀ ʀᴇꜱᴘᴏɴꜱ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ.

ᴀɴᴀᴋ ɪᴢᴏ ɪᴀɪᴛᴜ ᴀʀɪꜰ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ xᴘᴅᴄ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴀᴍʙᴜɪᴀɴꜱ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ɪᴢᴏ ᴘᴜʟᴀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴀʟɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ.

“ᴋᴇʙᴇᴛᴜʟᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴜ ɴɢɢᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ꜱɪᴛᴜ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴇꜱᴛᴏʀᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

“ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴀʀɪꜰ ᴘᴜʟᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴏᴍᴜɴɪᴋᴀꜱɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴋᴛᴏʀ ᴅᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴜʀᴜʜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀʟᴀʜ ᴀᴍʙᴜɪᴀɴꜱ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ. ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴀʟɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ɪᴇᴍᴀʜ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀɴᴊᴜʀ ʙᴇʀᴄᴀᴅᴀɴɢ ᴍᴇɪᴀᴡᴀᴛɴʏᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴀɴ ᴅᴋᴛᴏʀ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴘᴇɴʏᴀᴋʟᴛ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜʟᴅᴀᴘɪɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ ʙᴀʜᴀʀᴜʟᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ꜱᴀᴍᴀᴅᴀ ᴍᴇɴᴜ ɴᴅᴀ ᴋᴏɴꜱᴇʀᴛ ᴀᴛᴀᴜ ᴅɪɢᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʟᴀɪɴ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴀʟɪ, 53, ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪʀᴡᴀᴛ ᴅɪ ᴘᴜ ꜱᴀᴛ ᴘᴇʀᴜ ʙᴀᴛᴀɴ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴍᴀʟᴀʏᴀ (ᴘᴘᴜᴍ), ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱᴇʀᴀ ɴɢᴀɴ ᴊɴᴛᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ.

ᴋʀ0ɴᴏʟᴏɢɪ ᴘᴇʀɪꜱᴛɪᴡᴀ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘᴀᴅᴀ 26 ᴍᴀᴄ 2020, ᴅɪᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɪᴇᴄᴜʀ 30 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴅɪ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴜ ᴋᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪꜱᴍʙᴀʀ ᴀᴘ1 ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇᴍʙᴀ ᴋᴀʀ ꜱᴍᴘᴀʜ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ.

ᴀᴡᴀʟ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ, ᴀʟɪ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪᴋᴇ ᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱʜᴀʜ ᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇꜱᴜᴋᴀ ʀᴀɴ ʙᴇʀɴꜰᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴀɪᴀʜ ᴊɴᴛᴜɴɢ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪ ᴋᴏɴꜱᴏʀᴛɪᴜᴍ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ɪʀᴀᴍᴀ), ᴀʏᴏʙ ᴀʙᴅ ᴍᴀᴊɪᴅ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴀʟɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, ᴅᴋᴛᴏʀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀ ꜱᴇʀᴀ ɴɢᴀɴ ꜱᴛʀ0ᴋ ʀɪɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋɪɴɪ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪ ᴜɴɪᴛ ᴋᴇᴄᴇᴍ ᴀꜱᴀɴ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴀᴍᴘᴀɴɢ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:CaraM0hon/Har1anM3tro

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!