Connect with us

#AGAMA

remaj4 Amerika Baru sja mem3luk Islam,Hiday4h dan petvnjuk dari Allah sunggvh menakjvbkan

Published

on

remaj4 Amerika Baru sja mem3luk Islam,Hiday4h dan petvnjuk dari Allah sunggvh menakjvbkan

ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴛᴜɴᴊᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʜᴀᴍʙᴀɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴄᴀʀᴀ. ɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴄᴀʀɪ ʙᴜᴋᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪɴᴀɴᴛɪ.

ᴏʟᴇʜ ɪᴛᴜ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴇʀʟᴜʟᴀʜ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴛᴜɴᴊᴜᴋ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴄᴀʀᴀ-ᴄᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ-ɴʏᴀ.

ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ɪꜱʟᴀᴍ, ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇʜᴀʀᴜꜱɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʙᴀɴʏᴀᴋᴋᴀɴ ᴋᴇꜱʏᴜᴋᴜʀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪᴘɪʟɪʜ ᴏʟᴇʜ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴇʀʙɪʟɪᴏɴ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴍᴜᴋᴀ ʙᴜᴍɪ ɪɴɪ, ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴜꜱʟɪᴍ.

ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ɪᴛᴜ, ᴍᴀʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴊᴜɢᴀ ʜᴀʀᴜꜱ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ʜᴀᴋɪᴋᴀᴛ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴇɢɪ ᴋᴏɴꜱᴇᴘɴʏᴀ, ʀᴜᴋᴜɴɴʏᴀ, ᴅᴀɴ ꜱʏᴀʀɪᴀᴛɴʏᴀ.

ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ʜᴀᴋɪᴋᴀᴛ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ, ᴋɪᴛᴀ ʜᴀʀᴜꜱ ᴘᴜʟᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀʏᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴀɴᴅᴜɴɢ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱʏᴀʀɪᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ɪᴛᴜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ, ᴋɪᴛᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀʀɢᴀɪ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴀɴ ɴɪᴋᴍᴀᴛ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴍᴇɴᴅᴀʟᴀᴍɪ ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ.

ʟᴇʙɪʜ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴊɪᴋᴀ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇʟᴀᴊᴀʀɪ ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ. ɴᴀᴍᴜɴ, ɴᴀꜱɪʙ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ-ʙᴇᴢᴀ ᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴜᴛᴀᴍᴀ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ ɪᴛᴜ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴍɪʟɪᴋ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ.

ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ, ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʟɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ᴀᴍᴇʀɪᴋᴀ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ɪʙᴀᴅᴀʜ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ.

ᴅᴜᴀ ᴋᴇᴘɪɴɢ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀʙᴅᴇʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ ᴋɪɴɪ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴀʜᴀɴ ʙᴜᴀʟᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ.

ʙᴀʀᴜ ᴘᴇʟᴜᴋ ɪꜱʟᴀᴍ, ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ʟᴇᴛᴀᴋ ɴᴏᴛᴀ ᴀᴛᴀꜱ ꜱᴇᴊᴀᴅᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ꜱᴏʟᴀᴛ

ᴍᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋɴʏᴀ, ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ɪᴛᴜ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴇᴘɪɴɢ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɴᴏᴛᴀ ᴅɪ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ꜱᴇᴊᴀᴅᴀʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴀɴᴅᴜᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ʀᴜᴊᴜᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ.

“ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ᴀᴍᴇʀɪᴋᴀ ɪɴɪ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʙᴀʀᴜ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴜᴅᴜᴛ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʜᴇʟᴀɪ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ. ᴍᴀꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴛᴀʙᴀʜᴀɴ ʙᴜᴀᴛɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇᴍᴘᴇʟᴀᴊᴀʀɪ ɪʟᴍᴜ ɪꜱʟᴀᴍ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ 70,000 ᴛᴀɴᴅᴀ ꜱᴜᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪᴜʟᴀɴɢ ᴋɪᴄᴀᴜ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 23,700 ᴋᴀʟɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ.

ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴅᴀɴ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴀᴛᴀꜱ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇɴɢʜɪᴊʀᴀʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋɪᴛᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴄᴏɴᴛᴏʜɪ ᴋᴇɪᴋʜʟᴀꜱᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴅᴀʟᴀᴍɪ ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ.

ᴅɪʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴋᴀʟ ɪꜱᴛɪQᴀᴍᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇᴍᴘᴇʟᴀᴊᴀʀɪ ꜱᴇʟᴏᴋ-ʙᴇʟᴏᴋ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴋᴇʟɪʟɪɴɢɪ ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴍᴘᴜ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀʟᴀɴ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Inf0manaf4at

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!