Connect with us

#SELEBRITI

Ibu Que Haidar Men1nggal Dvnia ak1bat c0v19,bel1au sed1h tk dpt tuna1kan haj4t

Published

on

Ibu Que Haidar Men1nggal Dvnia ak1bat c0v19,bel1au sed1h tk dpt tuna1kan haj4t

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ : ʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ Qᴜᴇ ʜᴀɪᴅᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ɪʙᴜɴʏᴀ ʜᴜᴊᴜɴɢ ʙᴜʟᴀɴ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴇꜱᴀᴍᴘᴀɪᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴅɪᴊᴇᴍᴘᴜᴛ ɪʟᴀʜɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴘᴜᴋᴜʟ 1.20 ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ.

ɪʙᴜɴʏᴀ, ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ʀᴀʜᴍᴀʜ ʜᴜꜱꜱᴇɪɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴᴀʜ ᴀᴍɪɴᴀʜ (ʜꜱᴀ), ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ, ᴊᴏʜᴏʀ.

Qᴜᴇ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ, ᴛᴇɴɢᴋᴜ ɪꜱᴋʜᴀɴ ꜱʜᴀʜ ᴛᴇɴɢᴋᴜ ʜᴀɪᴅᴀʀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ꜱᴇᴅɪʜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀʀᴡᴀʜ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴋʀᴏɴɪᴋ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴋᴇɴᴄɪɴɢ ᴍᴀɴɪꜱ, ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

“ᴘᴀɢɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴋᴀᴋᴀᴋ ʜᴜʙᴜɴɢɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ. ᴍᴀᴋ ɴᴀᴢᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴜ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴅᴀᴅᴀ ᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ.

“ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ, ᴀʀᴡᴀʜ ᴀʟᴀᴍɪ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴀʟɪ. ᴋᴀʟɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ, ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴀᴅɪᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪ ᴘᴀꜱɪʀ ɢᴜᴅᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ꜱᴇʟᴇʙɪʜɴʏᴀ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ ᴍᴇᴍɪᴋɪʀᴋᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ɪʙᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴜᴀᴛ.ᴍᴀʟᴀʜ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ, ᴀʙᴀɴɢ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ᴇᴍᴀᴋ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ꜱᴛᴀʙɪʟ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ, ᴀʟʟᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴʏᴀʏᴀɴɢɪɴʏᴀ,”ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

Qᴜᴇ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ʜꜱᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 6 ᴘᴇᴛᴀɴɢ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ. ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ, ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴀʀᴡᴀʜ ɪʙᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ.

“ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴜᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ʙᴀᴡᴀ ᴍᴀᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɪᴋᴍᴀᴛɪ ᴀꜱᴀᴍ ᴘᴇᴅᴀꜱ ᴋᴇɢᴇᴍᴀʀᴀɴɴʏᴀ. ꜱᴀʏᴀ ɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ɴᴀᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ ʙᴜʟᴀɴ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴜʀɪ ᴍᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀɴʏᴀ.

“ᴋᴇʙᴇᴛᴜʟᴀɴ, ᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ ɴᴀᴍᴜɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇʟᴜɴᴀꜱᴋᴀɴ ʜᴀꜱʀᴀᴛ ɪᴛᴜ,”ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ʀᴀʜᴍᴀʜ, 68 ᴛᴀʜᴜɴ, ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴍɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜʙᴜʀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ꜰᴇʟᴅᴀ ᴛᴀɪʙ ᴀɴᴅᴀᴋ, ᴋᴜʟᴀɪ, ᴊᴏʜᴏʀ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ. ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ʀᴀʜᴍᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ 10 ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀɴ 27 ᴄᴜᴄᴜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Haml4Unews

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!