Connect with us

#AGAMA

Pem4in bola sep4k Belanda Clarence Seedorf umum pelvk islam di us1a 45 tahun,Tahniah

Published

on

Pem4in bola sep4k Belanda Clarence Seedorf umum pelvk islam di us1a 45 tahun,Tahniah

ʟᴇɢᴇɴᴅᴀ ʙᴏʟᴀ ꜱᴇᴘᴀᴋ ʙᴇʟᴀɴᴅᴀ, ᴄʟᴀʀᴇɴᴄᴇ ꜱᴇᴇᴅᴏʀꜰ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴋɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱɪᴀ 45 ᴛᴀʜᴜɴ. ᴘᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ʀᴀꜱᴍɪɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ. ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴜᴋᴀʀ ɴᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴅɪʙᴇʀɪ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ.

“ᴘᴇɴɢʜᴀʀɢᴀᴀɴ ɪꜱᴛɪᴍᴇᴡᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ʙᴀɪᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴜꜱʟɪᴍ. ꜱᴀʏᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀʀᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴅᴜɴɪᴀ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ꜱᴏᴘʜɪᴀ (ᴍᴀᴋʀᴀᴍᴀᴛɪ) ʏᴀɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀᴋɴᴀ ɪꜱʟᴀᴍ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ,” ᴛᴜʟɪꜱ ꜱᴇᴇᴅᴏʀꜰ ᴅɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍɴʏᴀ.

ꜱᴇᴇᴅᴏʀꜰ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴋᴀʀɪᴇʀ ʜᴇʙᴀᴛɴʏᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋʟᴀʜ ᴀᴊᴀx, ʀᴇᴀʟ ᴍᴀᴅʀɪᴅ, ɪɴᴛᴇʀ ᴍɪʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀᴄ ᴍɪʟᴀɴ. ᴘᴇᴍᴀɪɴ ᴛᴇɴɢᴀʜ ɪᴛᴜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇᴍᴇɴᴀɴɢɪ ʟɪɢᴀ ᴊᴜᴀʀᴀ-ᴊᴜᴀʀᴀ ᴇʀᴏᴘᴀʜ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴀʟɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀᴊᴀx, ʀᴇᴀʟ ᴍᴀᴅʀɪᴅ ᴅᴀɴ ᴀᴄ ᴍɪʟᴀɴ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇᴍᴇɴᴀɴɢɪ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀ ʟɪɢᴀ ᴅᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴋᴇᴊᴜᴀʀᴀᴀɴ ꜱᴇʀɪᴇ ᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀᴄ ᴍɪʟᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Semb4ngDvnia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!