Connect with us

#SELEBRITI

Raja Ilya ham1l 5 bulan,satu2nya hasr4t ialah r1ndu nak balik Msia

Published

on

Raja Ilya ham1l 5 bulan,satu2nya hasr4t ialah r1ndu nak balik Msia

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ, ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʀᴀᴊᴀ ɪʟʏᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴋɪɴɪ ʜᴀᴍɪʟ ʟɪᴍᴀ ʙᴜʟᴀɴ.

ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʙᴇʀɪᴛᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ɪᴛᴜ, ɪʟʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴜᴊᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴍᴇɴʏɪᴍᴘᴀɴ ʀᴀʜꜱɪᴀ ᴋᴇʜᴀᴍɪʟᴀɴɴʏᴀ.

“ᴅᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱɪᴍᴘᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ɪɴɪ. ᴛᴀᴘɪ ᴛᴜɴɢɢᴜ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ.

“ʀᴀꜱᴀɴʏᴀ ɪɴɪʟᴀʜ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ. ꜱᴀʏᴀ ʀᴀɴᴄᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʜᴜᴊᴜɴɢ ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ, ᴛᴀᴘɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ʙᴀᴅᴀɴ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ꜱɪʜᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴɢɢᴇᴍʙɪʀᴀᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴊᴜʟᴀɪ ᴅᴇᴘᴀɴ ɪᴀɪᴛᴜ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜʟᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʏᴀɴɢ ᴋᴇ-37.

ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴅᴀɴ ᴊɪᴋᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴢɪɴᴋᴀɴ ɴᴀɴᴛɪ ᴘᴀꜱᴛɪɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʙᴀᴡᴀ ʙᴀʙʏ ᴋᴀᴍɪ

“ᴋᴀʟᴀᴜ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʙᴜʟᴀɴ ᴅᴀɴ ʜᴀʀɪ, ɪɴꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ ʙᴀʙʏ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ʟᴀʜɪʀ ꜱᴀᴍᴀ ᴛᴀʀɪᴋʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜʟᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ꜱᴀʏᴀ.

“ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇʀᴏɴᴏᴋ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜᴊᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

raja Ilya

ʀᴀᴊᴀ ɪʟʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴛʀᴇɴᴛ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ 2018.

ɪʟʏᴀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʀᴀᴊᴀ ʀᴀᴍɪʟᴀʜ ʙᴇɢᴜᴍ ʀᴀᴊᴀ ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛʀᴇɴᴛ ɢᴀʀʀᴇᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ 2018.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ɪʟʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ 2019.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ, ɪʟʏᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ʀɪɴᴅᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

“ʀᴀꜱᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀʟɪᴋ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɢɪ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴍᴇɴɢɪɴᴅᴀᴍ ɴᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴄᴀᴍ-ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴅɪ ꜱɪɴɪ (ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀ).

“ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴅᴀɴ ᴊɪᴋᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴢɪɴᴋᴀɴ ɴᴀɴᴛɪ ᴘᴀꜱᴛɪɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʙᴀᴡᴀ ʙᴀʙʏ ᴋᴀᴍɪ,” ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!