Connect with us

#SEMASA

Cat4tan ter4khir suami Arw4h ust4zah Syadiya Abbas undng seb4k,Al-fatihah

Published

on

Cat4tan ter4khir suami Arw4h ust4zah Syadiya Abbas undng seb4k,Al-fatihah

.ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ.. ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪʟᴀʜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴘᴇɴɢᴋᴇʙᴜᴍ1ᴀɴ ᴊɴ4ᴢᴀʜ ʙᴜᴀʜ ʜᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ʙɪᴅᴀᴅᴀʀɪ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴛᴀᴅɪ ᴊᴀᴍ 4.00 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜʙ0ʀᴀɴ ᴘᴜɴᴄᴀᴋ ᴀʟᴀᴍ, ꜱᴇʟᴀɴɢ0ʀ. ꜱᴇɢᴀʟᴀɴʏᴀ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ..

ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴ ᴊɴ4ᴢᴀʜ ᴍᴜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ɪʙᴜᴍᴜ, ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴᴍᴜ, ᴀɴᴀᴋ² ʟᴇʟᴀᴋɪᴍᴜ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴜʀɪᴅᴍᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀᴡ4ʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋᴍᴜ ꜱᴀʏᴀɴɢ. ᴀʙᴀɴɢ ᴀᴍʙɪʟ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴᴍᴜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀ4ᴋʜɪʀ. ᴍᴀꜱɪʜ ɪɴɢᴀᴛ ʟᴀɢɪ 2 ʜᴀʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀɪᴋᴀɴ ᴀʙɢ, ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴ ᴀʙɢ.

ꜱᴀʏᴀɴɢ.. ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴀʙɢ ɪᴍᴀᴍᴋᴀɴ ꜱ0ʟᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋᴍᴜ. ꜱᴇʙᴇɪᴜᴍ ɴɪ ꜱᴀʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʙᴇɪᴀᴋᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴍᴀᴋᴍᴜᴍ, ᴛᴀᴘɪ ᴋᴀʟɪ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴀʙɢ. ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪᴍᴀᴍ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴊɴ4ᴢᴀʜ.

ꜱᴀʏᴀɴɢ.. ꜱᴀʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪʜᴀᴅɪᴀʜᴋᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ᴋᴜʙᴏʀ ʏᴀɴɢ ɪɴᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ɪɪᴀɴɢ ɪᴀʜᴀᴅ ʏᴀɴɢ ᴄᴀɴᴛɪᴋ. ᴀʙᴀɴɢ ᴘᴇʀᴀꜱᴀɴ ʜᴀɪ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴍᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɪᴀɴɢ ɪᴀʜᴀᴅ, ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴛɪ ᴀʙɢ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛ, ᴄᴀɴᴛɪᴋ ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ɪɪᴀɴɢ ɪᴀʜᴀᴅ ɪɴɪ.

ᴀʙɢ ʙᴇʀꜱᴇᴍʙᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴀʟɪ ᴋᴜʙ0ʀ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴊɴ4ᴢᴀʜ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴠɪ ᴋᴜʙ0ʀ ɪᴛᴜ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴄᴀɴᴛɪᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʟɪʜᴀᴛ, ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴜʙ0ʀ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴘᴀᴋᴀɪ ᴋᴀꜱᴜᴛ ʙᴏᴛ ᴘᴜɴ ᴛᴇʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴊᴜᴋ, ꜱᴇ0ʟᴀʜ² ɪᴀɴᴛᴀɪɴʏᴀ ᴅᴀʀɪ ᴍᴀʀᴍᴀʀ.. ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ʙᴀᴋᴀɪ ᴋᴜʙ0ʀ ꜱɪᴀᴘᴀᴋᴀʜ ɪɴɪ. ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇᴍɪɪɪᴋɴʏᴀ. ꜱᴇᴍ0ɢᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴀʜᴍᴀᴛ ᴀʟʟᴀʜ.

ꜱᴀʏᴀɴɢ.. ᴅᴀᴍᴀɪɪᴀʜ ᴇɴɢᴋᴀᴜ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ, ᴀʙɢ ʀᴇᴅʜᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴍ3ʀɢɪᴀᴀɴᴍᴜ. ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴛᴇɪᴀʜ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ ᴍᴇɪᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴜɢᴀꜱ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ɪꜱᴛᴇʀɪ, ɪʙᴜ, ᴀɴᴀᴋ, ɢᴜʀᴜ ᴅᴀɴ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ. ɪɴꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ɴᴀɴᴛɪ ᴅɪ ᴀʟᴀᴍ ʙᴀʀᴢ4ᴋʜ, ᴘᴀᴅᴀɴɢ ᴍᴀʜꜱʏᴀʀ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱʏᴜʀɢᴀ.

ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴊɴ4ᴢᴀʜ, ʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ, ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ, ʙᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅ0ᴀᴋᴀɴ ᴀʀᴡʜ ʙɪᴅᴀᴅᴀʀɪ ꜱᴀʏᴀ, ᴊɪᴋᴀ ᴀᴅᴀ ᴅ0ꜱᴀɴʏᴀ, ᴍ0ʜᴏɴ ᴀᴍᴘᴜɴᴋᴀɴ. ᴊɪᴋᴀ ᴀᴅᴀ ʜᴜᴛᴀɴɢ ᴀʀᴡʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀʟɪᴀɴ, ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ.

ᴍᴀʀɪ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴀᴍᴀ² ʙᴀᴄᴀ ᴅ0ᴀ ɪɴɪ اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cor3tanNas1hat Via Upd4teIns1de

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!