Connect with us

#SEMASA

Pilv,sempat bvat ini pada ibu bapa,an4k L3mas dalam t0ng air ketika dimand1kan bapa

Published

on

Pilv,sempat bvat ini pada ibu bapa,an4k L3mas dalam t0ng air ketika dimand1kan bapa

ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜᴛᴀɴɢɢᴀ, ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ɪɴꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴇɴɢᴋᴀᴘɪ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ. ʙᴇɢɪᴛᴜʟᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ꜱᴜʟᴜɴɢ, ᴀʟɪɴᴀ ᴅᴀʟɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 9 ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ 2019 ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ᴍᴇɴʏᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ɪʙᴜɴʏᴀ, ɴᴜʀᴜʟ ɴᴀᴅɪᴀʜ ᴀʟɪ, 28, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴀʟɪɴᴀ ᴅᴀʟɪᴀ ᴍᴇɴ1ɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴ1ᴀ ᴘᴀᴅᴀ 15 ᴀᴘʀɪʟ 2021 ᴀᴋɪʙᴀᴛ ʟᴇᴍ4ꜱ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴛᴏɴɢ ʙᴇʀɪꜱɪ ᴀɪʀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ, ꜱᴀɪꜰᴜʟ ᴀᴍɪʀᴜʟʟᴀʜ, 28 ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴜʟᴏʜ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴍꜱᴛᴀʀ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɴᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀᴘᴀ ɴᴀᴅʏᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴇʀᴘᴇʀɪɴᴄɪ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ‘ᴛʀᴀɢ3ᴅɪ’ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʜᴀʀɪ ᴘᴀʟɪɴɢ ꜱᴇᴅɪʜ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ʜɪᴛᴀᴍ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘɴʏᴀ.

“ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴅᴜᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴀʟɪɴᴀ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴜʜ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴘᴇᴛᴀɴɢ. ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴘᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʜᴀɴᴛᴀʀ, ꜱᴜᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ᴀᴍʙɪʟ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴜʜ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ᴘᴇᴛᴀɴɢ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇʀᴊᴀ ʟᴀᴍʙᴀᴛ ᴊᴀᴅɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱɪᴀᴘᴋᴀɴ ᴀʟɪɴᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢ4ɴᴅᴜɴɢ ᴊᴀᴅɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ʜᴀʟ ᴀɴᴀᴋ. ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴅᴀʜ ꜱɪᴀᴘᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴀɴᴅɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ. ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴜɴ ᴅᴀʜ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴍᴀɴᴊᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ꜱᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ɴᴀᴅʏᴀ, ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴇʙɪᴀꜱᴀᴀɴ ᴀʟɪɴᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇᴘɪᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ʙᴀʙᴀʜ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇʀᴊᴀ.

ᴀʟɪɴᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ.

“ᴋᴇ ᴍᴀɴᴀ ʙᴀʙᴀʜ ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴇꜱᴛɪ ᴅɪᴀ ɪᴋᴜᴛ. ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ. ᴛᴀᴘɪ ʜᴀʀɪ ᴛᴜ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ɪᴋᴜᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴅᴀʀɪ ʙɪʟɪᴋ ᴀɪʀ ᴍᴀꜱᴀ ᴅɪᴀ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀɴɢ ᴅɪᴀᴘᴇʀꜱ. ᴛᴀᴘɪ ᴘᴇʟɪᴋ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ɪᴋᴜᴛ.

“ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴊᴇ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴀʟɪɴᴀ ᴅᴀʜ ᴛᴇʀᴛᴏɴɢɢᴇɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴏɴɢ ᴀɪʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴛᴏɴɢ ꜱᴀᴍᴘᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴜᴋᴜʀᴀɴ ᴘᴀʀᴀꜱ ʟᴜᴛᴜᴛ ɪɴɪ. ᴛᴀᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʟɪᴍᴀ ᴍɪɴɪᴛ ᴘᴜɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴛᴜ, ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴘᴀɴᴛᴀꜱ,” ᴊᴇʟᴀꜱ ɴᴀᴅʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴍᴀꜱᴀ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴅᴜᴀ.

ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ, ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴɪᴍᴘᴀ ᴀʟɪɴᴀ, ᴅɪᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ.

ꜱᴜᴀᴍɪ ᴘᴜɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇɴ4ɴɢɪꜱ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ. ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴛᴇʀᴜᴋ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴀʟᴀᴍɪ ᴛʀ4ᴜᴍᴀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ɴᴀᴅʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʜᴜʟᴜɴʏᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇʀᴀɴɪ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴜʟᴏʜ, ᴀʟɪɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ᴋʟɪɴɪᴋ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪɢᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ɴᴀᴅʏᴀ, ꜱɪ ᴄᴏᴍᴇʟ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴ1ɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴ1ᴀ ᴏʟᴇʜ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜ ᴀɴᴀᴋ ᴊᴀᴛᴜʜ ᴛᴜ. ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴛᴜ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴋʟɪɴɪᴋ ᴅᴀʜ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴛᴜɴɢɢᴜ ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ. ᴀʟɪɴᴀ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ. ᴍᴀꜱᴀ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴊᴀᴍ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴄᴜʙᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴘɪ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ. ᴀʟɪɴᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴇᴅɪʜ ʙɪʟᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴛᴜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ. ᴀʟɪɴᴀ ᴘᴜᴛᴇʀɪ ꜱᴜʟᴜɴɢ ꜱᴀʏᴀ. ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴄᴜʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ. ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴀᴊᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴘɪɴᴊᴀᴍᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ᴅɪᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴅᴜᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴜᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴀʟɪɴᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴛʀ4ᴜᴍᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ɴᴀᴍᴜɴ ᴋɪɴɪ ʀᴇᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀᴋᴅɪʀ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛᴇɴᴛᴜᴀɴ ɪʟᴀʜɪ.

ᴀʟɪɴᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴍɪᴋ4ɴ ᴘᴀᴅᴀ 15 ᴀᴘʀɪʟ 2021.

ᴍᴀʟᴀʜ ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴅɪɴɢ ᴊᴀʀɪ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʙᴇʀᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴊᴀꜱᴀ ʙᴀɪᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴛᴀᴋᴅɪʀ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴋ ꜱᴀʟᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ. ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴜꜱᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ᴛᴀᴘɪ ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟʜ ᴅɪᴋᴇʟɪʟɪɴɢɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛ ʙᴀɢɪ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ.

“ꜱᴜᴀᴍɪ ᴘᴜɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ. ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴛᴇʀᴜᴋ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴀʟᴀᴍɪ ᴛʀ4ᴜᴍᴀ. ᴅɪᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴀʟɪ ᴊᴜɢᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴀꜰ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴅɪᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀʜ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ɪᴍʙᴀꜱ ɴᴀᴅʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʟᴀʜɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴊᴀᴍᴋᴀɴ ᴀʟɪɴᴀ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴇᴋᴇᴊᴀᴘ ꜱᴀᴊᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴇʀᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴜʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ.

ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ, ᴀʟɪɴᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴄᴇʀɪᴀ ᴅᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴇʟᴇᴛᴀʜ ᴊᴀᴅɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴜʟᴀɴ, ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴇɴᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴏʀɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʀᴄɪᴘᴛᴀ.

“ᴀʟɪɴᴀ ʙᴀʀᴜ ɴᴀᴋ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ. ᴅɪᴀ ɴɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴄᴇʀɪᴀ ᴅᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴇʟᴇᴛᴀʜ. ᴍᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴘᴜɴ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ꜱ4ᴋɪᴛ ᴀᴘᴀ. ꜱɪʜᴀᴛ ꜱᴀᴊᴀ ᴛᴜʙᴜʜ ʙᴀᴅᴀɴ.

“ᴄᴜᴍᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴀ ᴍ3ɴɪɴɢɢᴀʟ ᴛᴜ, ᴀʟɪɴᴀ ᴀᴅᴀ ᴛᴜɴᴊᴜᴋ ɢᴀᴍʙᴀʀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴋᴜᴄɪɴɢ ᴛᴀᴘɪ ᴋᴜᴄɪɴɢ ᴛᴜ ʙᴜᴀᴛ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ꜱᴀᴊᴀ.

“ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴋᴜᴄɪɴɢ ᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʀᴜᴍᴀʜ ɴɪ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴀʟɪɴᴀ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ. ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴛɪᴅᴜʀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀʟɪɴᴀ ᴍᴀɪɴ ꜱᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ʙᴀɢɪ ɢᴇʟᴀʀᴀɴ ‘ᴋᴜᴄɪɴɢ ᴀʟɪɴᴀ’ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴅɪᴀ,” ᴛᴀᴍʙᴀʜ ɴᴀᴅʏᴀ.

ᴀʟɪɴᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴜᴄɪɴɢ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ɢᴀᴍʙᴀʀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ.

ᴋᴀᴛᴀ ɴᴀᴅʏᴀ, ᴅɪᴀ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ᴍᴀʜᴜ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ꜱᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ-ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴇʙᴇɢɪɴɪ.

ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ, ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴀʜᴜᴘᴜɴ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴍᴇʟᴇɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪʟᴍᴜ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴅɪᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ʙᴜʀᴜᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Semb4ngDvnia Via Media96Times

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!