Connect with us

#AGAMA

Bek4s ketva k0ngsi gel4p berm1mpi dengan lelaki berjvbah putih,bert0ngkat dan peg4ng Al-Quran ub4h hidvp bel1au

Published

on

Bek4s ketva k0ngsi gel4p berm1mpi dengan lelaki berjvbah putih,bert0ngkat dan peg4ng Al-Quran ub4h hidvp bel1au

ꜱɪᴋ: ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴀɴᴅᴜᴀɴ ᴀᴋʜɪʀ ᴅɪ ᴘᴇɴᴊ4ʀᴀ, ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱɪᴀᴘᴀ ᴍᴇɴʏᴀɴɢᴋᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴇʟᴀᴘ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴅɪʙᴇʀɪ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜰɪᴛʀᴀʜ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ʜɪᴅᴜᴘɴʏᴀ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟɪ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍᴀʟᴋᴀɴɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇɴɢᴀᴍᴘᴜɴᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ᴘᴀᴅᴀ 2014, ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴜʀ ᴄʜᴜᴀ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ, 40, ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇɴᴊᴀ4ʀᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ 2018.

ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴅᴇᴛɪᴋ ᴘᴇʀᴜʙᴀʜᴀɴɴʏᴀ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴜʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇɢᴀʟᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴍɪᴍᴘɪ ᴅɪᴅᴀᴛᴀɴɢɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴊᴜʙᴀʜ ᴘᴜᴛɪʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴɢɢɪʟɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴜʀ.

“ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍɪᴍᴘɪ ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ᴀʀᴀʙ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴏɴɢᴋᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴɢɢɪʟ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴜʀ. ꜱᴀʏᴀ ᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴋᴀᴍᴜ ᴛᴇʀꜱɪʟᴀᴘ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴄɪɴᴀ ᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ.

“ᴍɪᴍᴘɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴜʟᴀɴɢ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴍᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴅᴜᴀ ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴍɪᴍᴘɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ᴀʀᴀʙ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴍᴀᴋꜱᴜᴅ ʙᴇʀᴛᴀᴜʙᴀᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴇʀʟᴀᴍʙᴀᴛ, ʏᴀᴋɪɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ, ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙᴀʏɪ ʙᴀʀᴜ ʟᴀʜɪʀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀꜱɪʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅɪᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ꜱɪᴋ ᴀɴᴊᴜʀᴀɴ ʏᴀʏᴀꜱᴀɴ ᴀʟ-ᴋʜᴀʟɪꜰᴀʜ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜʙᴜʜᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴘᴇʀᴋɪᴍ) ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴅᴜꜱᴜɴ ᴘᴇɴɢᴀᴘɪᴛ, ᴊᴇɴᴇʀɪ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴛᴜʀᴜᴛ ʜᴀᴅɪʀ, ꜱᴇᴛɪᴀᴜꜱᴀʜᴀ ᴘᴇʀᴋɪᴍ ᴋᴇᴅᴀʜ, ᴛᴜʀᴇᴅʏ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜᴀɴ ᴄɪɴᴀ ᴍᴜꜱʟɪᴍ ᴋᴇᴅᴀʜ, ɪʙʀᴀʜɪᴍ ʟᴀɪ.

ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴜʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍɪᴍᴘɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇᴛᴀɴᴅᴀ ᴍɪᴍᴘɪ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ɪᴀ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴀʟʟᴀʜ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ɪᴛᴜ ʜᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴜᴀꜱᴀᴀɴ-ɴʏᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴋᴜᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ, ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇɴᴊ4ʀᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇ ᴛᴀʟɪ ɢ4ɴᴛᴜɴɢ. ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪᴢɪɴ ᴀʟʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇɴɢᴀᴍᴘᴜɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ᴋᴇ-14 ɪᴀɪᴛᴜ ᴀʟᴍᴀʀʜᴜᴍ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟ ʜᴀʟɪᴍ ᴍᴜᴀ’ᴀᴅᴢᴀᴍ ꜱʜᴀʜ.

“ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇᴅᴀʀɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ꜱᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇ ᴊᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅɪ ᴘᴇʀᴋɪᴍ ᴅɪ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ 2018,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛɪʀᴀɪ ʙᴇꜱɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 18 ᴛᴀʜᴜɴ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋ ɪꜱʟᴀᴍ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴀʟᴀᴍɪ ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ᴅɪ ᴘᴀꜱɪʀ ᴛᴜᴍʙᴜʜ, ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ, ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ᴍᴀᴅʀᴀꜱᴀʜ ɴᴜʀᴜʟ ɪʜꜱᴀɴ ᴅɪ ᴋᴏᴅɪᴀɴɢ, ᴋᴜʙᴀɴɢ ᴘᴀꜱᴜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ.

“ᴅɪ ᴍᴀᴅʀᴀꜱᴀʜ ɴᴜʀᴜʟ ɪʜꜱᴀɴ, ɢᴜʀᴜ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴀᴢɪᴢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇᴘᴇʀᴄᴀʏᴀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙɪʟᴀʟ ᴅɪ ꜱᴜʀᴀᴜ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪɴꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ.

“ᴅᴜʟᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪᴛᴇᴍʙᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴄᴇᴅᴇʀᴀ ᴘᴀʀᴀʜ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴋ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ, ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴀꜱɪʜ ᴘɪɴᴊᴀᴍᴋᴀɴ ɴʏᴀᴡᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜰɪᴛʀᴀʜ.

“ᴋɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴛɪʀɪ, ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴘɪᴋᴜʟ ꜱᴇʙᴀɪᴋɴʏᴀ, ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴋɪᴍ ᴅᴀɴ ʏᴀʏᴀꜱᴀɴ ᴀʟ-ᴋʜᴀʟɪꜰᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪ ʏᴀʏᴀꜱᴀɴ ᴀʟ-ᴋʜᴀʟɪꜰᴀʜ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴅʀ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀᴢᴀᴋ ᴋᴇᴄʜɪᴋ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ꜱɪᴋ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴜʀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ʏᴀʏᴀꜱᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴋᴇᴍᴀʜɪʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴋᴀɴ ᴇᴋᴏɴᴏᴍɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

“ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʜᴀᴍʙᴀ ᴀʟʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅɪ ᴍᴇᴡᴀᴋᴀꜰᴋᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴅᴜᴀ ʜᴇᴋᴛᴀʀ ᴛᴀɴᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ʙᴀʜᴀʀᴜ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀᴄᴀᴅᴀɴɢ ᴅɪʀɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘʀᴇᴍɪꜱ ᴍᴇᴍᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴋᴇʀᴏᴘᴏᴋ ɪᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴊᴀɴɢᴋᴀ ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ ʟɪᴍᴀ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:SembangDvnia/HarianMetr0

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!