Connect with us

#SELEBRITI

[Terkini]Bapa t4k percaya rakan sek0lah yang bunvh An4knya,Svspek belvm laf4zkan peng4kuan sal4h

Published

on

[Terkini]Bapa t4k percaya rakan sek0lah yang bunvh An4knya,Svspek belvm laf4zkan peng4kuan sal4h

ʟɴꜱɪᴅᴇɴ ᴍᴇɪɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴀᴋᴛʀᴇꜱ ᴛᴀɴɢᴍᴏ ɴɪᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴄʜᴀᴏ ᴘʜʀᴀʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʜᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ʙᴜᴍɪ ɢᴀᴊᴀʜ ᴘᴜᴛɪʜ ɪᴛᴜ, ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴄᴜʀɪ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ᴍᴀᴊ0ʀɪᴛɪ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ. ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴛɪɴᴊᴀᴜᴀɴ ᴅɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘɪᴀᴛꜰʀᴏᴍ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱ0ꜱɪᴀʟ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ, ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ ꜱᴇɪᴀɪɴ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇʀᴜɴɢᴋᴀɪ ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ᴘᴇᴍ3ʀɢɪᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ‘ᴛᴇ0ʀɪ’ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴀɴᴅᴀ ꜱ0ʟɪᴅᴀʀɪᴛɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴀʜᴜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇɪᴀᴀɴ ꜱᴇᴡᴀᴊᴀʀɴʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴇɴᴅɪ4ɴɢ.

ᴛᴀᴋᴅᴀ ɪꜱᴛɪʟᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴋᴀʏᴀ ᴀᴛᴀᴜ ɪᴀᴡᴀ, ʙꜰꜰ ᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴋʜɪ4ɴᴀᴛɪ ᴋᴀᴜ…ᴍᴀꜱɪʜᴋᴀʜ ɪɴɢᴀᴛ 2020 ᴋɪᴛᴀ ᴅɪᴋᴇᴊᴠᴛᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴍ3ʀɢɪᴀɴ ꜱɪᴛɪ ɴᴜʀ ꜱᴜʀʏᴀ?

ɴᴀᴍᴜɴ ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀɪᴜᴘᴀ, ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ʟɴꜱɪᴅᴇɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʀᴜᴘᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ɢᴀᴅɪꜱ ᴍᴀɪᴀɴɢ ɪᴀɪᴛᴜ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍᴀʜ ꜱɪᴛɪ ɴᴜʀ ꜱᴜʀʏᴀ. ʜᴀꜱɪʟ ꜱɪᴀ ꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ, ᴅᴀʟᴀɴɢ ᴜᴛᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀ4ɢᴜᴛ ʜᴀʏ4ᴛ ɢᴀᴅɪꜱ 19 ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʀᴀᴋᴀɴ ᴋᴀʀɪʙɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍᴇɴʏ4ʏᴀᴛ ʜᴀᴛɪ, ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ ᴅɪ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍᴀʜ ɪʙᴜ ꜱɪᴛɪ ɴᴜʀ ꜱᴜʀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀɪᴀɴᴛᴀʀ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴀᴛɪɪ ᴀᴋʟʙᴀᴛ ᴍᴇɴɢʜɪᴅ4ᴘ ʙᴀʀ4ʜ 0ᴛᴀᴋ.

ʜᴀɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ, ꜱɪᴛɪ ɴᴜʀ ꜱᴜʀʏᴀ ᴛᴇʀᴋ0ʀʙᴀɴ…ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ꜱ4ɴɢᴋᴀ ꜱᴠꜱᴘᴇᴋ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴀᴡᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ

ᴘɪʜᴀᴋ ᴘ0ʟɪꜱ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴ0ʟᴀᴋ ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ ᴀᴋʟʙᴀᴛ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴅɪꜱɪɴᴅɪʀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍ0ᴛɪꜰ ʟɴꜱɪᴅᴇɴ ᴘɪɪᴜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ʙᴀᴘᴀ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍᴀʜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴍᴀɪᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏ4ɴɢᴋᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ 0ʟᴇʜɴʏᴀ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ʙᴇʀᴛɪɴᴅ4ᴋ ꜱᴇᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ʀᴜᴘᴀ. ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀɪᴀᴘᴀɴɢ ᴅᴀᴅᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴠꜱᴘᴇᴋ ɢᴀᴅɪꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ..

ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪʜ4ᴅᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ…ᴍᴇɴɢ4ᴋᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴀɪᴀʜ

ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ, ꜱᴠꜱᴘᴇᴋ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱɪᴛɪ ɴᴜʀ ᴀᴛʜɪʀᴀʜ ᴀᴢᴍɪ ᴅɪʜᴀᴅᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴊᴇɴ4ʏᴀʜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜱɪᴛɪ ɴᴜʀ ꜱᴜʀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ 2 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ. ᴛᴇʀᴛᴜᴅᴜʜ ᴅɪᴅ4ᴋᴡᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋ. 302ᴋᴋ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇɴɢ4ᴋᴜᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴀɪᴀʜ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴅɪʙᴀᴄᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ʜᴀᴋɪᴍ ᴅᴀᴛᴜᴋ ʜᴀꜱꜱᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟ ɢʜᴀɴɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Kis4hDvnia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!