Connect with us

#SEMASA

S0p surau di gedung Popular sangat ket4t,ada pelanggan terl3pas waktu,ini pek3rja kom3n pada pel4nggan

Published

on

S0p surau di gedung Popular sangat ket4t,ada pelanggan terl3pas waktu,ini pek3rja kom3n pada pel4nggan

ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱᴏᴘ) ꜱᴜʀᴀᴜ ᴅɪ ɢᴇᴅᴜɴɢ ᴘᴇʀᴀʙᴏᴛ ɢᴇʀɢᴀꜱɪ ɪᴋᴇᴀ, ᴄʜᴇʀᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴜꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴡᴀɴ ᴡᴀꜱᴀʙɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜɴᴊᴜɴɢ ʟᴀɪɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇꜱᴜᴋᴀʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴍᴀɢʜʀɪʙ ᴇᴋᴏʀᴀɴ ꜱᴏᴘ ᴋᴇᴛᴀᴛ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴋᴜɴᴊᴜɴɢ ᴋᴇ ɪᴋᴇᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʙᴛᴜ ʟᴀʟᴜ.

“ꜱᴀʙᴛᴜ, ᴊᴀᴍ 7.40 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱᴜʀᴀᴜ ɪᴋᴇᴀ. ʙᴀʀɪꜱᴀɴ ᴅᴀʜ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ. ᴛᴇʀᴘᴀᴍᴘᴀɴɢ ɴᴏᴍʙᴏʀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱᴏᴘ ɪᴋᴇᴀ. ʏᴀ, ᴄᴜᴍᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀꜱᴀ.

“ᴛᴜɴɢɢᴜ, ᴛᴜɴɢɢᴜ, ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴊᴀᴍ 8, ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ɢᴇʀᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴀᴛ. ᴀᴋᴜ ᴛᴀɴʏᴀ ɢᴜᴀʀᴅ ʏᴀɴɢ ᴊᴀɢᴀ ꜱᴜʀᴀᴜ, ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴀᴋ ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ꜱɪᴋɪᴛ? ᴀᴋᴜ ᴛᴀʜᴜ ʀᴜᴀɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴜ. 10 ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴘᴜɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ. ᴅɪᴀ ɢᴇʟᴇɴɢ.

“ᴛᴇʀᴜꜱ ᴀᴋᴜ ᴀᴍʙɪʟ ᴡᴜᴅᴜᴋ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴛᴀɴᴅᴀꜱ, ꜱᴏʟᴀᴛ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴛᴇᴘɪ ᴠᴇɴᴅɪɴɢ ᴍᴀᴄʜɪɴᴇ. ᴛᴀᴘɪ ᴀᴋᴜ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ʙᴀʀɪꜱᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ. ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ, ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴀᴛ. ᴍᴜᴋᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴅᴀʜ ʀᴇꜱᴀʜ. ɪᴋᴜᴛ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴘᴀꜱ ʟᴀ ᴍᴀɢʜʀɪʙ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ᴋᴀᴘᴀꜱɪᴛɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴜʀᴀᴜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ɴᴀᴍᴜɴ ɪᴀ ᴅɪᴛᴏʟᴀᴋ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ 10 ᴍɪɴɪᴛ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴛᴀꜰ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ɪᴋᴇᴀ, ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴡᴀɴ ʜᴀᴅɪʀ ᴋᴇ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ.

“ᴀᴋᴜ ᴍɪɴᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ʙᴏꜱ ᴅɪᴀ. ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴀᴋᴜ ʙɪɴᴄᴀɴɢ. ᴍᴀꜱᴀ ɴɪ, ᴀᴅɪᴋ ᴀᴋᴜ ꜱɪ ɴᴀɪᴍ ᴘᴜɴ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴄᴜʙᴀ ꜱʟᴏᴡ ᴛᴀʟᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɢᴜᴀʀᴅ ʟᴀɪɴ. ᴅᴇᴋᴀᴛ 10 ᴍɪɴɪᴛ ʙᴀʀᴜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴛᴀꜰ ɪᴋᴇᴀ ᴄʜᴇʀᴀꜱ ɴᴀᴍᴀ ᴡᴀɴ, ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ᴅᴀʜ 8.20 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴜ.

“ᴅɪᴀ ᴛᴀɴʏᴀ, ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙɪꜱɪɴɢ-ʙɪꜱɪɴɢ ɴɪ? ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ ꜱɪᴋɪᴛ ᴅᴀʀɪ ᴀᴋᴜ. ᴊᴀᴅɪ ᴀᴋᴜ ᴄᴜʙᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ᴇʟᴏᴋ-ᴇʟᴏᴋ. ᴛᴀᴘɪ ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛ?” ɪᴍʙᴀꜱɴʏᴀ.

surau3

ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ɪᴋᴇᴀ ᴄʜᴇʀᴀꜱ, ꜱᴀʙᴛᴜ ʟᴀʟᴜ. (ɢᴀᴍʙᴀʀ ʜɪᴀꜱᴀɴ)

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ, ꜱᴛᴀꜰ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴀᴅᴜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴋᴋᴍ) ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ɪꜱᴜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ ꜱᴏᴘ ɪᴋᴇᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴜʀᴀᴜ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀᴛᴜ-ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀꜱᴀ.

ʙᴇʀɪᴋᴜᴛ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀʟᴏɢ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴛᴀꜰ ɪᴋᴇᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.

ɪᴋᴇᴀ: ᴛᴜᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴜ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴋᴋᴍ.

ᴀᴋᴜ: ᴊᴀᴅɪ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ ɴɪ ꜱᴏᴘ ᴋᴋᴍ?

ɪᴋᴇᴀ: ʏᴀ. ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ɪᴋᴜᴛ ꜱᴏᴘ ᴋᴋᴍ.

ᴀᴋᴜ: ɴɪ ꜱᴏᴘ ꜱᴜʀᴀᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ (ᴀᴋᴜ ᴛᴜɴᴊᴜᴋ ꜱᴏᴘ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴏʀᴛᴀʟ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ). ɪᴋᴜᴛ ᴋᴀᴘᴀꜱɪᴛɪ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀʀᴀᴋ ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴇᴛᴇʀ. ɴɪ ᴋᴀʟɪ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴜ ʙᴇꜱᴀʀ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴜʀᴀᴜ ɴɪ.

ɪᴋᴇᴀ: ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ. (ᴍᴜᴋᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ, ꜱᴇʙᴀʙ ᴀᴋᴜ ʙᴀʟᴀꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴜᴋᴛɪ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴍᴀᴛᴀ)

ᴀᴅɪᴋ ᴀᴋᴜ: ᴛᴀᴅɪ ᴋᴀᴛᴀ ɪᴋᴜᴛ ꜱᴏᴘ ᴋᴋᴍ. ᴊᴀᴅɪ ɴɪ ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴋᴋᴍ. ɪɴɪ ʜᴀᴋ ɪᴋᴇᴀ ɴᴀᴋ ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴋᴀᴘᴀꜱɪᴛɪ. ᴊᴀᴅɪ ᴘᴜᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴀᴋ ʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴋᴀᴘᴀꜱɪᴛɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀʟɪ ɴɪ, ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ɴɪ ɴᴀᴋ ꜱᴏʟᴀᴛ? ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴀɴʏᴀᴋ ɴɪ. ɴɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ, ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʙᴇʀᴅɪʀɪ ʙᴇʀᴀᴛᴜʀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱᴇᴊᴀᴍ.

ɪᴋᴇᴀ: ᴛᴜ. (ᴅɪᴀ ᴛᴜɴᴊᴜᴋ ɴᴏᴍʙᴏʀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱᴏᴘ ꜱᴜʀᴀᴜ ɪᴋᴇᴀ).

ᴀᴋᴜ: ʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴜ, ᴛᴀᴘɪ ꜱᴏᴘ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴅᴀʜ ᴛᴜᴋᴀʀ. ɪᴋᴇᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴜᴋᴀʀ, ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ꜱɪᴀᴘᴀ ɴᴀᴋ ꜱᴀᴍᴀɴ. ᴘᴜᴀɴ ‘ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪɴ-ᴄʜᴀʀɢᴇ ᴊᴀᴅɪ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴀᴋ ʙᴀɢɪ ᴋᴇʟᴏɴɢɢᴀʀᴀɴ ꜱᴇᴋᴇᴊᴀᴘ?

ɪᴋᴇᴀ: ᴛᴀᴋ. ɪɴɪ ꜱᴜʀᴀᴜ ᴋᴀᴍɪ. ᴋᴀᴍɪ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴏᴘ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴄᴏᴍᴘᴀɴʏ ᴅᴀʜ ᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ.

ᴀᴅɪᴋ ᴀᴋᴜ: ᴊᴀᴅɪ ᴘᴜᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴋɪꜱᴀʜʟᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢᴀʟ ꜱᴏʟᴀᴛ? ᴘᴜᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴋɪꜱᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴏʟᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴇᴘᴀʜ?

ɪᴋᴇᴀ: ꜱᴀʏᴀ ᴋɪꜱᴀʜ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴋɪꜱᴀʜ. ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ.

ᴀᴋᴜ: ᴊᴀᴅɪ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴜᴀɴ ɴɪ ᴜꜱᴇʟᴇꜱꜱ ʟᴀʜ? ꜱᴀʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪᴀᴘᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴏʟᴀᴛ ɴɪ?

ɪᴋᴇᴀ: ʏᴀ (ᴅɪᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴜᴋᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀʜ, ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴇʙᴀʙ ᴀᴋᴜ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅɪᴀ ᴜꜱᴇʟᴇꜱꜱ).

ɪᴋᴇᴀ: ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ꜱɪᴀᴘᴀ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴀʜᴜ ɴᴀᴋ ꜱᴏʟᴀᴛ. ʟᴀɪɴ ᴋᴀʟɪ ᴅᴀᴛᴀɴɢʟᴀʜ ᴀᴡᴀʟ.

surau2

ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɪɴꜱɪᴅᴇɴ ɪᴛᴜ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ. (ɢᴀᴍʙᴀʀ ʜɪᴀꜱᴀɴ)

ᴀᴋᴜ: ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴀᴛᴜʀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱᴇᴊᴀᴍ. ᴘᴜᴀɴ ɴᴀᴋ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴀᴡᴀʟ ᴍᴀɴᴀ? ᴋᴀʟᴀᴜ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴏᴘ ᴋᴇᴛᴀᴛ, ᴛᴀᴍʙᴀʜʟᴀʜ ꜱᴘᴀᴄᴇ. ʀᴀᴍᴀɪ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ɪᴋᴇᴀ ɴɪ ᴏʀᴀɴɢ ɪꜱʟᴀᴍ. ꜱᴏʟᴀᴛ ᴛᴜ ᴡᴀᴊɪʙ.

ɪᴋᴇᴀ: ᴋᴀᴍɪ ʙᴜᴀᴛ ɴɪ ꜱᴇʙᴀʙ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ɴᴀɪᴋ.

ᴀᴋᴜ: ʜᴀʙɪꜱ ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ʙᴀɢɪ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴛᴜʀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜰᴏᴏᴅᴄᴏᴜʀᴛ, ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʟɪ ᴀɪꜱ ᴋʀɪᴍ ᴛᴜ ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴀɪɴ ʀᴀᴘᴀᴛ. ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴘᴜʟᴀ ɴᴀᴋ ʜᴀᴅ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ? ɴɪ ᴋᴀᴛ ꜱɪɴɪ, ʙᴇʀꜱᴇᴘᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ. ᴛᴀᴋ ʙɪꜱɪɴɢ ᴘᴜʟᴀ. ᴛᴀᴋ ꜱᴜʀᴜʜ ᴘᴜʟᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴜ ᴋᴋᴍ.

ɪᴋᴇᴀ: ᴛᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴋᴇ ᴋᴀᴍɪ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ?

ᴀᴋᴜ: ᴊᴀᴅɪ ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ʙᴇɴᴅᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱᴜʀᴀᴜ? ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ɴᴀᴋ ᴋᴇɴᴀ ᴄᴏɴᴛʀᴏʟ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴɪ? ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴀɴɴᴏᴜɴᴄᴇᴍᴇɴᴛ ᴊᴇ? ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ɴᴀᴋ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴀʜᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴɪ?

ɪᴋᴇᴀ: ɴɪ ꜱᴜʀᴀᴜ ᴋᴀᴍɪ. ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ꜱᴏᴘ ʏᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ. (ᴍᴀꜱᴀ ɴɪ, ɢᴜᴀʀᴅ ᴅᴀʜ ᴋᴇʀᴜᴍᴜɴ ᴀᴋᴜ, ᴊᴀᴅɪ ᴀᴅᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴍʙɪʟ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴜʀᴀᴜ ʀᴀᴍᴀɪ-ʀᴀᴍᴀɪ, ᴛᴀᴘɪ ᴀᴅᴀ ꜱᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴛᴜɴɢɢᴜ ꜱᴇʙᴀʙ ɢᴜᴀʀᴅ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴀɴ)

ᴀᴋᴜ: ɴɪ ᴋᴀᴋᴀᴋ ɴɪ, ʙᴀɢɪ ʟᴀʜ ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ, ꜱᴏʀᴀɴɢ ᴊᴇ ᴘᴜɴ. ʟᴀɢɪ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍɪɴɪᴛ ᴊᴇ ʟᴀɢɪ ᴅɪᴀ ɴᴀᴋ ꜱᴏʟᴀᴛ.

ɪᴋᴇᴀ: ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ. ᴋᴇɴᴀ ᴛᴜɴɢɢᴜ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇɴᴜʜ.

ᴀᴋᴜ: ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴀɢʜʀɪʙ ɴɪ. ᴋᴇꜱɪᴀɴʟᴀʜ.

ɪᴋᴇᴀ: ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴇʀʟᴇᴘᴀꜱ, Qᴀᴅᴀ’ ʟᴀ.

ᴀᴋᴜ: ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴋᴀᴋ. ᴀᴋᴀᴋ ɴɪ ᴏʀᴀɴɢ ɪꜱʟᴀᴍ ᴋᴏᴛ. ᴛᴀʜᴜ ʜᴜᴋᴜᴍ. ᴀᴋᴀᴋ ʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ, ᴛᴀᴋ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ.

ɪᴋᴇᴀ: ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ. ɴɪ ꜱᴜʀᴀᴜ ᴋᴀᴍɪ. ɪᴋᴜᴛ ᴋᴀᴍɪ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴏᴘ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ.

ᴀᴋᴜ: ᴀᴘᴀ ɴɪ. ɪᴋᴇᴀ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ᴄᴜꜱᴛᴏᴍᴇʀ ꜱᴇʀᴠɪꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇɴᴀɴɢ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴɪ.

ɪᴋᴇᴀ: ᴋᴀʟᴀᴜ ɴᴀᴋ ᴄᴏᴍᴘʟᴀɪɴ, ꜱɪʟᴀ ᴛᴜʟɪꜱ ᴇ-ᴍᴀɪʟ.

ᴀᴋᴜ: ʜᴀʙɪꜱ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ ɴɪ?

ɢᴜᴀʀᴅ ɪᴋᴇᴀ: ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴍᴀᴋᴇ ᴀ ᴄᴏᴍᴘʟᴀɪɴᴛ, ᴛʜᴇɴ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ᴡʀɪᴛᴇ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ ɪᴋᴇᴀ.

file7dwp2rb5uyg1bqccxn5o

ᴅᴀᴋᴡᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴀᴅᴜᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴇ-ᴍᴀɪʟ. (ɢᴀᴍʙᴀʀ ʜɪᴀꜱᴀɴ)

ᴀᴋᴜ: ɪ ᴛᴏʟᴅ ʜᴇʀ ᴊᴜꜱᴛ ɴᴏᴡ, ᴛʜᴀᴛ ɪ ᴀᴍ ᴄᴏᴍᴘʟᴀɪɴɪɴɢ ʀɪɢʜᴛ ɴᴏᴡ. ᴛʜᴀᴛ’ꜱ ᴡʜʏ ɪ ᴀꜱᴋᴇᴅ ᴡʜᴏ ɪꜱ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪɴ ᴄʜᴀʀɢᴇ. ʙᴜᴛ ʏᴏᴜ ᴀʟʟ ᴄᴀᴍᴇ ᴀɴᴅ ɪᴛ ɪꜱ ᴜꜱᴇʟᴇꜱꜱ.

ɢᴜᴀʀᴅ ɪᴋᴇᴀ: ᴛʜᴀᴛ’ꜱ ᴡʜʏ ɪ ꜱᴀɪᴅ ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴄᴏᴍᴘʟᴀɪɴ.

ᴀᴋᴜ: ɪ ᴀᴍ ᴄᴏᴍᴘʟᴀɪɴɪɴɢ ʀɪɢʜᴛ ɴᴏᴡ, ꜰᴀᴄᴇ ᴛᴏ ꜰᴀᴄᴇ ᴛᴏ ʜᴇʀ! ꜱʜᴜᴛ ʏᴏᴜʀ ᴍᴏᴜᴛʜ ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ’ᴛ ʜᴇʟᴘ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ.

ɢᴜᴀʀᴅ ɪᴋᴇᴀ: ᴄᴀʟᴍ ᴅᴏᴡɴ. ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴄᴏᴍᴘʟᴀɪɴ.

ᴀᴋᴜ: ꜱʜᴜᴛ ᴜᴘ! (ᴀᴋᴜ ʀᴀꜱᴀ, ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀʟʟ ᴛᴜ ᴊᴜɢᴀʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀʀ ꜱᴜᴀʀᴀ ᴀᴋᴜ).

ɪᴋᴇᴀ: ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴀ ᴍᴇɴᴊᴇʀɪᴛ. ᴅᴀᴛᴀɴɢ ʀᴜᴍᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ, ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴄᴏʜ ᴘᴜʟᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ, ɪʙᴜɴʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴛᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇʟᴀᴋᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴇɴɢᴋᴀʀᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʟᴀʀᴜᴛᴀɴ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴜʟᴀɴɢ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴀᴅᴜᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴇᴍᴇʟ, ɴᴀᴍᴜɴ ɪᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ʀᴇꜱᴘᴏɴ.

“ᴍᴀꜱᴀ ɴɪ ᴍᴀᴋ ᴀᴋᴜ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴛᴀʀɪᴋ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴀᴋᴜ. ᴋᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ʜɪʟᴀɴɢ ᴀᴋᴀʟ, ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ. ɴᴀᴋ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ, ᴀᴋᴜ ᴘᴜꜱɪɴɢ ʙᴀᴅᴀɴ, ɢᴇʀᴀᴋ. ᴀᴋᴜ ʀᴀꜱᴀ ᴋᴀᴋᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴀʜᴀɴ ᴛᴀᴅɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴘᴀꜱ ʟᴀ ᴍᴀɢʜʀɪʙ. ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ.

“ᴀᴋᴜ ᴍᴀʟᴀꜱ ɴᴀᴋ ᴍᴇʟᴀʏᴀɴ ʙᴀʀᴀɴ, ᴀᴋᴜ ʙᴀʟɪᴋ, ᴛᴜʟɪꜱ ᴇᴍᴇʟ ᴅᴇᴋᴀᴛ ɪᴋᴇᴀ. ᴛᴀᴘɪ ᴀᴘᴀ ʀᴇᴘʟʏ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ. ᴀᴋᴜ ᴄᴏᴍᴘʟᴀɪɴ ɴᴀᴋ ᴅɪᴀ ᴇʟᴏᴋᴋᴀɴ ꜱᴏᴘ, ʟᴀꜱᴛ-ʟᴀꜱᴛ “ʀᴜᴍᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ” ᴅɪᴀ ᴋᴀᴛᴀ.

“ɴɪ ᴋᴀʟᴀᴜ ʀᴇᴠᴇʀꜱᴇ ꜱᴛᴏʀʏ ᴛᴇʟʟɪɴɢ ᴀᴋᴜ ʟᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴘᴇɴᴊᴀʜᴀᴛ. ᴛᴀᴘɪ ɪᴛᴜʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ. ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴀɴ, ᴋᴀᴜ ꜰɪᴋɪʀʟᴀʜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ɢᴀᴅᴜʜ ᴍᴜʟᴜᴛ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴀᴋᴜ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ʙᴀɢᴜꜱ. ʙᴀᴋ ᴋᴀᴛᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴋᴏᴍᴇɴ. ʟᴀɪɴ ᴋᴀʟɪ ᴅᴜᴅᴜᴋʟᴀʜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍᴀɢʜʀɪʙ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ, ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʟᴇʙɪʜ 4,500 ᴛᴀɴᴅᴀ ꜱᴜᴋᴀ (ʟɪᴋᴇꜱ) ᴅᴀɴ ᴅɪʜᴜᴊᴀɴɪ ʟᴇʙɪʜ 2,700 ᴋᴏᴍᴇɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!