Connect with us

#K.SEDIH

Suami K0rban ke-2 dir3mpuh l0ri,isteri sed1h arw4h tk semp4t lih4t an4k sulvng

Published

on

Suami K0rban ke-2 dir3mpuh l0ri,isteri sed1h arw4h tk semp4t lih4t an4k sulvng

ᴀɪᴏʀ ꜱᴇᴛᴀʀ: “ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ʙᴇʟɪ ʙᴀʀᴀɴɢ ʙᴀʏ1 ʜᴜᴊᴜɴɢ ᴍɪɴɢɢᴜ ɪɴɪ, ᴛᴀᴋ ꜱɴɢᴋᴀ ᴅɪᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴅᴀʜᴜɪᴜ ꜱᴇʙᴇɪᴜᴍ ꜱᴍᴘᴀᴛ ʟɪʜᴀᴛ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴜʀɪʏᴀɴᴀ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀᴢᴀᴋ, 26, ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀɪᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴᴜ ɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴍᴀ.ᴜᴛ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴋɪʟᴏᴍᴇᴛᴇʀ 92.8 ɪᴇʙᴜʜ ʀᴀʏᴀ ᴜᴛᴀʀᴀ ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ (ᴘʟᴜꜱ) ᴀʀᴀʜ ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʙᴇᴅ0ɴɢ, ᴋᴜᴀʟᴀ ᴍᴜᴅᴀ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴜʀɪʏᴀɴᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴋʜᴀɪʀᴜʟ ᴀᴢᴡᴀɴ ᴍᴀᴜʟᴀ ʜᴀꜱʜɪᴍ, 31, ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀᴜᴊᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɪᴍᴀɴɢ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴛʟᴅᴀᴋ ꜱᴀʙᴀʀ ᴍᴇɴᴜ ɴɢɢᴜ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴɴʏᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ʟɪᴍᴀ ʙᴜʟᴀɴ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴘᴀᴅᴀ 17 ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ɪᴏʀɪ ᴅɪ ʙᴜᴋɪᴛ ᴍɪɴʏᴀᴋ, ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ, ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ʟᴀʟᴜ.

“ᴅɪᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴍᴜʟᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ɪᴏʀɪ ᴅɪ ʙᴜᴋɪᴛ ᴍɪɴʏᴀᴋ ᴀᴡᴀʟ ʙᴜʟᴀɴ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴊɪᴋᴀɴɴʏᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴛʟᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴋᴇ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ.

“ꜱᴇʟᴀʟᴜɴʏᴀ ᴅɪᴀ ʙᴀʟɪᴋ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴀᴘ1, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴛᴇ ɢᴀꜱ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴᴜ.ɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ʙᴜᴋɪᴛ ᴍɪɴʏᴀᴋ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇɴᴀɴɢ ᴅɪᴀ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴋᴇᴄᴇᴍ ᴀꜱᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋᴜʙ.ᴀɴɢ ꜱɪᴀᴍ, ᴀʟᴏʀ ᴊᴀɴɢɢᴜꜱ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ 2.40 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪᴛᴜ, ᴋʜᴀɪʀᴜʟ ᴀᴢᴡᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴍɴɢꜱᴀ, ᴍᴏʜᴅ ᴀᴍɪʀᴜʟ ɪꜱᴍᴀɪʟ, 28, ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇᴄʀᴀᴀɴ ᴘʀᴀʜ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪʀᴍᴘᴜʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɪᴏʀɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴛᴇ ᴅᴜʜ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴊᴇᴊᴀᴍʙᴀᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʜᴜᴊᴀɴ ʟᴇʙᴀᴛ.

ꜱᴜʀɪʏᴀɴᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀʀᴡʜ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴜ ʙᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴛᴏɪᴀᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 7 ᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ʙᴀɪᴀɪ ᴘᴏɪɪꜱ ᴀʟᴏʀ ᴊᴀɴɢɢᴜꜱ.

“ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴅɪᴀ ᴊᴇᴍᴘᴜᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴀᴋᴀɴ ʟᴀᴋꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴋᴇʀᴊᴀ.

“ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴛᴜɴɢɢᴜ ᴊɴᴀᴢᴀʜɴʏᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇ ᴅᴀʜ ꜱ.ɪᴀꜱᴀᴛ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇʀᴀɴɪ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ꜱᴡᴀꜱᴛᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ɪʙᴜ ᴍɴɢꜱᴀ, ꜱʜᴜᴋɪɴᴀ ꜱʜᴀʀɪꜰ, 56, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴋʜᴀɪʀᴜʟ ᴀᴢᴡᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʟɪɴᴅᴜɴɢ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

“ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴍɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴍᴏʜᴅ ᴀᴍɪʀᴜʟ, ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴘᴜᴘᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴀᴍᴀ ʟᴀɪɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪᴛᴀᴋᴅɪʀᴋᴀɴ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ.

ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪʙᴜ, ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴅɪʜ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʀᴇᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴍᴇʀɢ1ᴀɴɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱʜᴜᴋɪɴᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴊɴᴀᴢᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴇʙ ᴜᴍɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋᴜʙ ᴀɴɢ ꜱɪᴀᴍ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ʙᴅᴀʜ ꜱɪ ᴀꜱᴀᴛ ᴅɪ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟ ʜᴀʟɪᴍ (ʜꜱᴀʜ) ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴇᴛᴀɴɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:CaraM0hon Via Har1anMetr0

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!