Connect with us

#K.SEDIH

Peng4ntin baru,Amirul hany4 mahv bertedvh disana namvn apa yang berlaku sang4t mem1lukan,

Published

on

Peng4ntin baru,Amirul hany4 mahv bertedvh disana namvn apa yang berlaku sang4t mem1lukan,

ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴇᴛᴀɴɪ : ᴘᴇɴᴀɴᴛɪᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅɪʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇᴘᴜʟᴀɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀᴘᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋʜᴀʙᴀʀ ᴅᴜ ᴋᴀ ʙɪʟᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴛʀɢɪꜱ ɪᴛᴜ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴀ ᴜᴛ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴇɴᴀᴍ ʟᴀɢɪ ᴄᴇᴅᴇ ʀᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɪᴏʀɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴊᴇᴊᴀᴍʙᴀᴛ ᴋᴍ92.8 ɪᴇʙᴜʜʀᴀʏᴀ ᴜᴛᴀʀᴀ ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ ᴀʀᴀʜ ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ, ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴇᴛᴀɴɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴍᴏʜᴅ ᴀᴍɪʀᴜʟ ɪꜱᴍᴀɪʟ, 28, ᴅᴀʀɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴇʙᴇʀᴀɴɢ ᴄʜᴇɢᴀʀ, ᴀɴᴀᴋ ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇꜱʀᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ʏᴏᴏɴ ʙᴀʀᴜ 3 ʙᴜʟᴀɴ ᴍᴇʟᴀɴɢꜱᴜɴɢᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ.

ʏᴏᴏɴ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴀɪᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅᴀʀɪ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪʀᴍᴘᴜʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɪᴏʀɪ ʏᴀɴɢ ʜɪɪᴀɴɢ ᴋᴀᴡᴀɪᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴅɪʙᴀᴡᴀʜ ᴊᴇᴊᴀᴍʙᴀᴛ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ʜᴜᴊᴀɴ ʟᴇʙᴀᴛ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ ᴍɴɢꜱᴀ, ᴛᴇʀꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ, ᴍᴏʜᴅ ᴀᴍɪɴɴᴜᴅɪɴ ʏᴜꜱᴏꜰ, 38, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʟᴀᴘᴀɴ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʟᴀɪɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴇ ᴅᴜʜ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴊᴇᴊᴀᴍʙᴀᴛ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ʜᴜᴊᴀɴ ɪᴇʙᴀᴛ, ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 2.40 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴅɪ ᴋɪʟᴏᴍᴇᴛᴇʀ 92.8 ɪᴇʙᴜʜʀᴀʏᴀ ᴜᴛᴀʀᴀ ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ᴅɪᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ɢᴜᴀʀ ᴄʜᴇᴍᴘᴇᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱɪɴɢɢᴀʜ ʙᴇʀᴛᴇ ᴅᴜʜ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ʙᴀᴊᴜ ʜᴜᴊᴀɴ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴜʀᴜɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʟᴀʟᴜᴀɴ ᴛᴇᴘɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴀᴋᴀɪ ʙᴀᴊᴜ ʜᴜᴊᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴅᴇɴɢᴀʀ ʙᴜɴʏɪ ᴅɴᴛᴜᴍᴀɴ ᴋᴜᴀᴛ, ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴍᴏʜᴅ ᴀᴍɪɴᴜᴅᴅɪɴ, ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅɪʀᴍᴘᴜʜ ɪᴏʀɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʟᴀᴘᴀɴ ʟᴀɢɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʜɴᴛɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴊᴇᴊᴀᴍʙᴀᴛ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍɴɢꜱᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏɪɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴋᴜᴀʟᴀ ᴍᴜᴅᴀ ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ᴀᴅᴢʟɪ ᴀʙᴜ ꜱʜᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ, ᴅᴜᴀ ᴍᴀ ᴜᴛ, ᴇɴᴀᴍ ʟᴀɢɪ ᴅɪɪᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴄᴇᴅ ᴇʀᴀ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴛɪɢᴀ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅ ᴇʀᴀᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ꜱɪ ᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ʙᴜᴀʜ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴛᴅᴜʜ ᴅᴀʀɪ ʜᴜᴊᴀɴ ʟᴇʙᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟɪ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴀᴍᴀ ʟᴀɪɴ.

ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅɪʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴅᴜᴀ ʟᴀᴘɪꜱ ᴅɪ ɪᴏʀᴏɴɢ ᴋᴇᴄᴇ ᴍᴀꜱᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘᴇɴᴜ ɴɢɢᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱɪꜱɪ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ.

ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɪᴏʀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ᴅɪ ɪᴏʀᴏɴɢ ᴋɪʀɪ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʜ ʙᴇɪᴀᴋᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʀᴍᴘᴜʜ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀʜɴᴛɪ ᴅɪ ᴊᴇᴊᴀᴍʙᴀᴛ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ,ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ᴍᴏʜᴅ ᴀᴍɪʀᴜʟ ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴅᴀɴ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴋʜᴀɪʀᴜʟ ᴀᴢᴡᴀɴ ᴍᴀᴜʟᴀ ʜᴀꜱʜɪᴍ, 31, ᴅᴀʀɪ ᴛᴀᴍᴀɴ ꜱᴇʀɪ ᴍᴀʀɪɴᴀ, ᴋᴜᴀʟᴀ ᴋᴇᴅᴀʜ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴘʀᴀʜ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀɪᴀ.

ᴍʏᴀᴛ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ᴜɴɪᴛ ꜰ0ʀᴇɴꜱɪᴋ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟ ʜᴀʟɪᴍ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴇᴛᴀɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴜᴊɪᴀɴ ꜱᴀʀɪ ɴɢᴀɴ ᴄ0ᴠʟᴅ19 ᴅᴀɴ ᴅɪʙᴅᴀʜ ꜱɪ ᴀꜱᴀᴛ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴋᴇᴍᴀ ᴛɪᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀᴅᴢʟɪ, ᴛɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ʟᴏʀɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 28 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ʀᴇ ᴍᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀɢɪ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴜᴊ1ᴀɴ ꜱᴀʀɪɴɢᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴀɪʀ ᴋɴᴄɪɴɢ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ɴᴇɢᴀᴛʟꜰ ᴅᴀɴ ᴜᴊɪᴀɴ ᴇʙᴀ ɪɪ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ʙᴇʙᴀꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀʟᴋ0ʜᴏɪ,ᴋᴇ.ꜱ ᴅɪꜱɪ ᴀꜱᴀᴛ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴋꜱʏᴇɴ 41(1) ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴀɴɢᴋᴜᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ 1987 ᴅᴀɴ ꜱɪ ᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ.

ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅᴀɴ ꜰᴏᴛᴏ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴛᴜɪᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪ4ʟ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇɴᴜɴ ɢɢᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀɴ ɢɢᴜɴɢ ᴋᴇꜱᴀᴋʟᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍɴɢꜱᴀ ʙᴇʀɪᴜᴍᴜʀᴀɴ ᴅʀᴀʜ.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴋᴢɪᴀʜ, ᴍᴏɢᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴘᴜᴀɴ ꜰᴀʀᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴋᴜ.ᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴀʙᴀʜ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Caram0hon Via Har1anMetr0

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!