Connect with us

#AGAMA

MashaaAllah,Kis4h 4000 T3ntera J3rman masuk islam

Published

on

MashaaAllah,Kis4h 4000 T3ntera J3rman masuk islam

ᴍᴇᴅɪᴀ ᴘᴀᴋᴜᴀɴ – ᴊᴇʀᴍᴀɴ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴜᴍᴀᴛ ᴍᴜꜱʟɪᴍ ᴛᴇʀʙᴇꜱᴀʀ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴅɪ ʙᴇɴᴜᴀ ᴇʀᴏᴘᴀ, ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴘʀᴀɴᴄɪꜱ. ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴜᴍᴀᴛ ᴍᴜꜱʟɪᴍ ᴅɪ ᴊᴇʀᴍᴀɴᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜱɪɢɪɴɪꜰɪᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇ ᴍᴀꜱᴀ. ʀɪʙᴜᴀɴ ᴍᴜᴀʟᴀꜰ ʙᴇʀᴍᴜɴᴄᴜʟᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴛᴀʜᴜɴɴʏᴀ ᴅɪ ᴊᴇʀᴍᴀɴ ᴋᴀʀᴇɴᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀᴛᴀʀɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ.

ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ɪꜱʟᴀᴍ ʜᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ꜱᴏʟᴜꜱɪ ʜɪᴅᴜᴘ, ᴘᴀᴅᴀʜᴀʟ ᴅɪ ᴇʀᴏᴘᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʏᴀɴɢ ꜰ0ʙɪᴀ ɪꜱʟᴀᴍ. ᴅɪʟᴀɴꜱɪʀ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴘᴀᴋᴜᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴋᴀɴᴀʟ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴅᴀᴋᴡᴀʜ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴛᴠ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ, 25 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ 2022, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴀʙᴀʀ ʙᴀʜᴡᴀ ᴀᴅᴀ 4000 ʀɪ.ʙᴜ ᴛ3ɴᴛᴀʀᴀ ᴊᴇʀᴍᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ɪꜱʟᴀᴍ. ᴍᴀᴋᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ɪꜱʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴛᴇʀʙᴇꜱᴀʀ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴛ3ɴᴛᴀʀᴀ ᴊ3ʀᴍᴀɴ. ʜᴀʟ ɪᴛᴜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ, ᴋ3ʀ4ɴᴀ ᴛ3ɴᴛᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ꜱᴀᴊᴀ ᴅᴀʀɪ ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇ ᴛᴀʜᴜɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Trend1ng101News

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!