Connect with us

#AGAMA

T0koh Ul4ma PerakTuan Guru Syeikh Ismail Alang Muhammad al-Kholidi Men1nggal Dunia pada us1a 97 tahun,Salam T4kziah dan Al-fatihah

Published

on

T0koh Ul4ma PerakTuan Guru Syeikh Ismail Alang Muhammad al-Kholidi Men1nggal Dunia pada us1a 97 tahun,Salam T4kziah dan Al-fatihah

ᴛᴏᴋᴏʜ ᴜʟᴀᴍᴀ ᴘᴇʀᴀᴋ, ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ꜱʏᴇɪᴋʜ ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴀʟᴀɴɢ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀʟ-ᴋʜᴏʟɪᴅɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇ ʀᴀʜᴍᴀᴛᴜʟʟᴀʜ ᴅɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ᴋᴀɴɢꜱᴀʀ. ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴅᴜᴋᴀ ɪɴɪ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴘᴀʀɪᴛ ʙᴜɴᴛᴀʀ, ᴅʀ ᴍᴜᴊᴀʜɪᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ ʀᴀᴡᴀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋɴʏᴀ. ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱɪᴀ 97 ᴛᴀʜᴜɴ.

ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ꜱʏᴇɪᴋʜ ɪꜱᴍᴀɪʟ ʙɪɴ ᴀʟᴀɴɢ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴛᴀʜᴜɴ 1925/1926 ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴅᴀᴛᴜᴋɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ, ᴍᴜꜰᴛɪ ʜᴀᴊɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ʜᴀᴍᴢᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀꜱᴀꜱ ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪ ᴜꜱɪᴀ ᴍᴜᴅᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ɢɪᴀᴛ ᴍᴇᴍᴘᴇʟᴀᴊᴀʀɪ ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅɪꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴘᴇʀᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀɢᴜʀᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴀʀᴀ ᴀʟɪᴍ ᴜʟᴀᴍᴀ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱʏᴇɪᴋʜ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ꜰᴀʜɪᴍ.

“ᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴀᴀʟᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴀᴍᴀʟ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ, ᴊᴀꜱᴀ ʙᴀᴋᴛɪɴʏᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴀᴛ ʟᴇʟᴀʜ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴅɪᴅɪᴋ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ. ᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴀᴀʟᴀ ᴍᴇɴᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴅɪ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱʏᴜʀɢᴀ ɪʟᴀʜɪ. ᴀᴍɪɴ”

ʙɪᴏɢʀᴀꜰɪ ꜱʜᴇɪᴋʜ ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴀʟᴀɴɢ

ʙɪᴏɢʀᴀꜰɪ ꜱʏᴇɪᴋʜ ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴀʟᴀɴɢ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀʟ ᴋʜᴏʟɪᴅɪ ᴍᴜʀꜱʏɪᴅ ᴋᴇ 37 ᴛᴀʀɪQᴀᴛ ɴᴀꜱʏᴀʙᴀɴᴅɪ ᴀʟ ᴋʜᴏʟɪᴅɪ. ᴅɪʙᴇʀɪ ɴᴀꜰᴀꜱ ʙᴀʀᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴛᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴀᴍɪʀᴜʟ ᴍᴜᴋᴍɪɴɪɴ ᴀʙᴜ ʙᴀᴋᴀʀ ᴀꜱ-ꜱɪᴅᴅɪQ.

ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ꜱʏɪᴇᴋʜ ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴀʟᴀɴɢ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀʟ ᴋʜᴏʟɪᴅɪᴀʜ (ᴜᴍᴜʀ 89 ᴛᴀʜᴜɴ) ᴍᴜʀꜱʏɪᴅ ᴋᴇ 37 ᴡᴀꜱɪʟᴀʜ ɴᴀꜱʏᴀʙᴀɴᴅɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀᴜʟɪᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀ ᴋᴇʟᴀꜱ ᴋʜᴀꜱ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴛᴀᴜʜɪᴅ, ꜰᴇᴋᴀʜ, ᴛᴀꜱᴀᴡᴜꜰ, ᴍᴀᴋɴᴀ(ᴛᴀꜰꜱɪʀ) ʙᴀᴄᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴊᴡɪᴅ ᴏʟᴇʜ ʀᴀᴊᴀ ᴍᴜᴅᴀ ᴍᴜꜱᴀ ꜱᴇʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 1947 (ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇʀᴅᴇᴋᴀ). (ꜱɪᴊɪʟ ʏɢ ᴅɪᴛᴀɴᴅᴀ ᴛᴀɴɢᴀɴɪ ᴏʟᴇʜ ʀᴀᴊᴀ ᴍᴜᴅᴀ ᴍᴜꜱᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀꜱɪᴍᴘᴀɴ ᴅɪʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ)

ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴅᴀᴛᴜᴋɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ, ꜱʏɪᴇᴋʜ ʜᴀᴊɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ʏɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴍᴜꜰᴛɪ ᴘᴇʀᴀᴋ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴜꜱɪᴀ ᴍᴜᴅᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ɢɪᴀᴛ ᴍᴇᴍᴘᴇʟᴀᴊᴀʀɪ ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅɪꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴘᴇʀᴀᴋ ᴅɪᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ :

1. ꜱʏᴇɪᴋʜ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ ᴀʟ ᴋʜᴏʟɪᴅɪ ɢᴜɴᴜɴɢ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ (ᴡᴀꜱɪʟᴀʜ ᴍᴜʀꜱʏɪᴅ ʏɢ ᴋᴇ 36)

2. ꜱʏᴇɪᴋʜ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ꜰᴀʜɪᴍ (ɪʟᴍᴜ ꜰᴀʟᴀQ) ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴀʜᴍᴀᴅ ʙᴀᴅᴀᴡɪ

3. ꜱʏɪᴇᴋʜ ꜰᴀᴋᴇʜ ᴏꜱᴍᴀɴ

4. ꜱʏᴇɪᴋʜ ʜᴀᴊɪ ʙɪᴅɪɴ – ᴍᴇɴᴀɴᴛᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱʏɪᴇᴋʜ ᴀʜᴍᴀᴅ ʏᴀᴛɪᴍ -ᴍᴜʀɪᴅ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱʏɪᴇᴋʜ ᴀʙᴅᴜʟ ᴡᴀʜᴀʙ ʀᴏᴋᴀɴ.

5. ʜᴊ ɪꜱᴍᴀɪʟ – ʙᴇᴋᴀꜱ ᴍᴜꜰᴛɪ ᴘᴇʀᴀᴋ (ᴅᴀᴛᴜᴋ)

6. ʜᴊ ꜱᴀᴀʏᴀ – ʙᴇᴋᴀꜱ ᴍᴜꜰᴛɪ/ᴋʜᴀᴅɪ ᴘᴇʀᴀᴋ

7. ꜱʏᴇɪᴋʜ ᴛᴀʜɪʀ – ᴀʜʟɪ ꜰᴀʟᴀQ ᴜʟᴀᴍᴀ ᴘᴇʀᴀᴋ

8. ᴛᴜᴀɴ ꜱʏɪᴇᴋʜ ᴘɪᴋᴡɪ (ɢᴜʀᴜ ʏᴀɴɢ ʀᴀᴘᴀᴛ)

9. ʜᴊ ᴀʀꜱʏᴀᴅ ᴋᴀʀᴀɪ (ᴜʟᴀᴍᴀ ᴘᴇʀᴀᴋ)

ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜʟᴀᴍᴀ ᴍᴀʜꜱʏᴜʀ ꜱʏᴇɪᴋʜ ɪᴅʀɪꜱ ᴀʟ ᴍᴇʀʙᴀᴡɪ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴘᴇɴɢᴀʀᴜʜɪ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪᴅᴀɴɢ ᴛᴀꜰꜱɪʀᴀɴ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ. ᴍᴜʟᴀ ʙᴇʀꜱᴜʟᴜᴋ ᴅɢɴ ꜱʏɪᴇᴋʜ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ ᴀʟ ᴋʜᴏʟɪᴅɪ ɢᴜɴᴜɴɢ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ 19 ᴛᴀʜᴜɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇᴄɪʟ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴇʙɪᴀꜱᴀᴀɴ ᴅɪᴅɪᴅɪᴋ ᴏʟᴇʜ ᴅᴀᴛᴜᴋɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀꜱɪʜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʜᴀᴍʙᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀꜱᴜʟᴜᴋ. ᴅɪᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ꜱᴜʟᴜᴋ ʏᴀɴɢ ʙɪᴀꜱᴀ ᴅɪʜᴀᴅɪʀɪ ᴏʟᴇʜ ᴅᴀᴛᴜᴋ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅɪ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ᴋᴜɴɪɴɢ ʙᴜᴋɪᴛ ᴄʜᴀɴᴅᴀɴ ᴋᴜᴀʟᴀ ᴋᴀɴɢꜱᴀʀ ᴘᴇʀᴀᴋ ᴅɪᴘɪᴍᴘɪɴ ᴏʟᴇʜ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʟᴀɴɢ ɪꜱᴋᴀɴᴅᴀʀ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʟɪᴍ.

ᴅɪᴀɴᴛᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴇʀꜱᴜʟᴜᴋ ᴅɪꜱɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴛᴜɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʙᴀᴅᴀᴡɪ. ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴜʟᴜᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱʏɪᴇᴋʜ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ ᴀʟ ᴋʜᴏʟɪᴅɪ (ᴍᴜʀꜱʏɪᴅ ɴᴀꜱʏᴀʙᴀɴᴅɪ ʏɢ ᴋᴇ 36) ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 40 ʜᴀʀɪ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪʟᴀɴᴛɪᴋ ᴍᴇɴɢɢᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴍᴜʀꜱʏɪᴅ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ᴋᴇ 4 ꜱᴜʟᴜᴋ ᴅɢɴ ᴅɪꜱᴀᴋꜱɪᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋʜᴀʟɪꜰᴀʜ ᴅɪᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ ꜱʏɪᴇᴋʜ ꜰᴀᴋᴇʜ ᴏꜱᴍᴀɴ, ꜱʏɪᴇᴋʜ ʜᴀᴊɪ ʙɪᴅɪɴ ᴅᴀɴ ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ꜱʏᴇɪᴋʜ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇʀʟᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍᴜʀꜱʏɪᴅ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ 22 ᴛᴀʜᴜɴ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀ’ᴜᴢʟᴀʜ’ ᴍᴇɴᴊᴀᴜʜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀʏᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇʀᴀꜱᴀ ᴅɪʀɪ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴜᴅᴀ. ꜱᴇʟᴀɴɢ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴜᴋᴀ ʜᴀᴛɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ, ᴘᴀᴅᴀ ᴜᴍᴜʀ 40 ᴛᴀʜᴜɴ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ.

ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛ ᴋᴇꜱᴀʙᴀʀᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴇᴛᴇᴋᴜɴᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ꜱɪꜰᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴇᴅᴇʀʜᴀɴᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ, ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɢᴜʀᴜ-ɢᴜʀᴜ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴛᴀʜᴜɴ 1940-1970ᴀɴ ᴅɪɴᴇɢᴇʀɪ2 ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴘᴇʀᴀᴋ, ᴋᴇᴅᴀʜ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴅᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ. ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴜʟᴀᴍᴀ ʏɢ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴅɪᴢᴀᴍᴀɴɴʏᴀ.

ᴅɪᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴜʟᴀᴍᴀ-ᴜʟᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ɪʟᴍᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ʙᴀɪᴀʜ ᴀᴍᴀʟ ꜱʏᴀʜᴀᴅᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ/ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ɪᴀʟᴀʜ :

1. ꜱʏᴇɪᴋʜ ᴍᴀʜᴍᴜᴅ ɢᴜɴᴜɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ, ᴋᴇᴅᴀʜ (ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴜʟᴀᴍᴀ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ᴋᴇᴅᴀʜ) -ᴍᴜʀɪᴅ

2. ꜱʏᴇɪᴋʜ ᴀʙᴅᴜʟ ꜱᴀᴍᴀᴅ (ᴘᴀᴅᴀɴɢ ʀᴇɴɢᴀꜱ) – ᴍᴜʀɪᴅ

3. ꜱʏᴇɪᴋʜ ᴍᴀᴛ ꜱᴀᴍᴀɴ ᴋᴀᴛɪ – ɢᴜʀᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ɪᴅʀɪꜱ ꜱʏᴀʜ. – ᴘᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀɢᴜʀᴜᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴀꜱʏᴀʙᴀɴᴅɪ ( ꜱʏɪᴇᴋʜ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ ɢᴜɴᴜɴɢ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ)

4. ꜱʏᴇɪᴋʜ ɪᴅʀɪꜱ ᴄʜᴀɴɢᴋᴀᴛ ʟᴏʙᴀᴋ (ᴜʟᴀᴍᴀᴋ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ/ᴍᴇᴋᴀʜ) – ᴍᴜʀɪᴅ

5. ꜱʏᴇɪᴋʜ ʜᴀᴊɪ ɪʙʀᴀʜɪᴍ ᴋᴀᴍᴘᴀʀ (ɢᴜʀᴜ ᴅᴀʀᴜʟ ᴜʟᴜᴍ, ᴍᴇᴋᴀʜ) – ᴋʜᴀʟɪꜰᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴀꜱʏᴀʙᴅᴀɴɪ (ꜱʏᴇɪᴋʜ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ ɢᴜɴᴜɴɢ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ) ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀɢᴜʀᴜᴀɴ.

6. ꜱʏᴇɪᴋʜ ᴍᴏʜᴅ ᴀʀɪꜰ

7. ꜱʏɪᴇᴋʜ ᴀʙᴅᴜʟ ʟᴀᴛɪꜰ ɢᴇʀɪᴋ (ᴘᴀᴋᴛᴇʜ) – ᴍᴜʀɪᴅ. ʏɢ ᴍᴇɴᴜɴᴛᴜᴛ ɪʟᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʀɪ 3 ᴛᴀʜᴜɴ

8. ꜱʏᴇɪᴋʜ ᴀʙᴅᴜʟ ɢʜᴀɴɪ – ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴜᴋᴍ ʙᴀɴɢɪ – ᴍᴜʀɪᴅ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅᴀʀᴊᴀᴛ ᴍᴜʀꜱʏɪᴅ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ.

9. ʜᴀᴊɪ ᴀᴢɪᴅ – ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇʀᴘᴜꜱᴛᴀᴋᴀᴀɴ ᴜᴍ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ – ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ

10. ᴛᴜᴀɴ ʜᴀᴊɪ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴀꜰꜰᴀɴᴅɪ (ᴀʏᴀʜɴʏᴀ ʜᴀᴊɪ ᴍᴀᴊɪᴅ ᴋʜᴏʟɪᴅɪ) – ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ

11. ᴛᴜᴀɴ ʜᴀᴊɪ ᴢᴀᴋᴀʀɪᴀ (ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ)

12. ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴅʀ ʜᴀʀᴜꜱꜱᴀɴɪ ᴢᴀᴋᴀʀɪᴀ (ᴍᴜꜰᴛɪ ᴘᴇʀᴀᴋ) – ᴍᴜʀɪᴅ. ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴋᴇᴜᴢᴜʀᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ.

13. ꜱʏᴇɪᴋʜ ʜᴀᴊɪ ᴍᴀᴀʀᴏꜰ ʟᴇɴɢɢᴇɴɢ – ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ. ɢᴜʀᴜɴʏᴀ ꜱᴇᴘᴇʀɢᴜʀᴜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ꜱᴜʟᴀɪᴍᴀɴ ᴢᴜʜᴅɪ ᴊᴀʙᴀʟ ᴋᴏʙᴀɪꜱ, ᴍᴇᴋᴀʜ ʙᴇꜱᴇʀᴛᴀ ꜱʏᴇɪᴋʜ ᴀʙᴅᴜʟ ᴡᴀʜᴀʙ ʀᴏᴋᴀɴ.

14. ᴜꜱᴛᴀᴢ ꜱᴀᴍᴀᴅ ɴᴏʜ

15. ʜᴊ ɢʜᴀᴢᴀʟɪ – ᴍᴜʀɪᴅ. (ʙᴇᴋᴀꜱ ᴍᴜꜰᴛɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴀᴋ)

16. ᴅʀ ᴍᴏʜᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ – ʙᴇᴋᴀꜱ ᴍᴜꜰᴛɪ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ – ᴀꜱᴀʟ ᴋᴜᴀʟᴀ ᴋᴀɴɢꜱᴀʀ, ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ᴅʀ ʙᴜʀʜᴀɴᴜᴅᴅɪɴ ʜᴇʟᴍɪ.

17. ᴛᴜᴀɴ ᴊᴜɴᴜꜱ – ᴍᴀʟɪᴍ ɴᴀᴡᴀʀ – ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ

18. ᴛᴜᴀɴ ᴊᴜɴɪᴅ – ᴘᴀᴅᴀɴɢ ʀᴇɴɢᴀꜱ – ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ

19 ʜᴀᴊɪ ᴀʙᴅᴜʟ ᴡᴀʜᴀʙ ᴊᴇʟᴜᴛᴏɴɢ

20. ᴅʀ ʙᴜʀʜᴀɴᴜᴅᴅɪɴ ʜᴇʟᴍɪ – ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ

21. ʜᴀᴊɪ ᴀʙᴅ ʟᴀᴛɪꜰ ᴍᴏʜᴅ ɴᴏʀ -ʙᴀɢᴀɴ ꜱᴇʀᴀɪ (ᴋʜᴀʟɪꜰᴀʜ) ꜱᴇᴘᴇʀɢᴜʀᴜᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴛᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱʏᴇɪᴋʜ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ2 ᴍᴜʀɪᴅ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴜɴᴛᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱʏᴇɪᴋʜ ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴀʟᴀɴɢ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ᴀʀᴀʙ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴀʟQᴜʀᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʟɪʀᴀɴ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ. ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴀʟQᴜʀᴀɴ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ᴅɪʙᴀʜᴀɢɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ʙᴀᴄᴀᴀɴ ᴀʟQᴜʀᴀɴ, ᴛᴀᴊᴡɪᴅ, ᴍᴀᴋɴᴀ(ᴍᴀᴋꜱᴜᴅ), ᴛᴀᴜʜɪᴅ, ꜰᴇᴋᴀʜ, ᴛᴀꜱᴀᴡᴜꜰ ᴅᴀɴ ʟᴀɢᴜ ᴀʟQᴜʀᴀɴ. ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴘᴇʀᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀɴᴜɢᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱɪᴊɪʟ ᴋʜᴀꜱ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴇʀᴀᴋ ᴏʟᴇʜ ʀᴀᴊᴀ ᴍᴜᴅᴀ ᴍᴜꜱᴀ.

ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴏʟᴇʜᴋᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ɪʟᴍᴜ-ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ-ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʏɢ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴᴅᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇʟᴀꜱ ꜰᴀʀᴅʜᴜ ᴀɪɴ, ʙᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀ ᴘᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴀɴ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟ ᴍᴀʀᴛᴀʙᴀᴛ ɴᴀꜰꜱᴜ ᴅɪᴅᴀʟᴀᴍ ᴅɪʀɪ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ꜱʏᴀʜᴀᴅᴀᴛ.

ᴅɪᴀɴᴛᴀʀᴀ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪʀɪᴋᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴀɢᴀᴍᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴅɪ ᴊᴀᴍᴜᴀɴ, ᴋᴜᴀʟᴀ ᴋᴀɴɢꜱᴀʀ, (1947) ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ʀɪᴀᴅᴀʜ ꜱᴏʟɪʜɪɴ (1986) ᴅᴀɴ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ʀɪᴀᴅᴀʜ ꜱᴏʟɪʜɪɴ ᴋɢ ᴛɪᴏɴɢ, ᴋᴀᴛɪ (2012). ʙᴇʀᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ɪʟᴍᴜ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴍᴇʟᴇʙɪʜɪ 60 ᴛᴀʜᴜɴ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 2013 ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴀʟɪʀᴀɴ ᴛᴀʀɪᴋᴀᴛ ɴᴀꜱʏᴀʙᴀɴᴅɪ ʏɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴀᴋꜱᴜᴅ ᴍᴇᴍʙᴇʀꜱɪʜᴋᴀɴ ᴋʀɪᴛɪᴋ-ᴋʀɪᴛɪᴋ ꜱʏ4ɪᴛᴀɴ ᴅɪʜᴀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʟᴇᴡᴇɴɢ ᴀᴍᴀʟᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀʀɪ ᴛᴀʀɪQᴀᴛ ᴀꜱᴀʟ, ᴍᴀᴋᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘɪᴍᴘɪɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴛᴀʀɪQᴀᴛ ᴀᴍɪʀᴜʟ ᴍᴜᴋᴍɪɴɪɴ ᴀʙᴜ ʙᴀᴋᴀʀ ᴀꜱꜱɪᴅɪQ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴇʀᴅᴇᴋᴀᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ2 ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜᴍɴᴏ ʏᴀɴɢ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴅᴀʀɪ ꜱɪɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ᴀʀᴀʙ ᴀᴍᴀɴᴜ (ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴀᴜᴍ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ)…ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴋᴇᴍᴇʀᴅᴇᴋᴀᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴊᴜᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛɴʏᴀ ᴅʀ ʙᴜʀʜᴀɴᴜᴅᴅɪɴ ʜᴇʟᴍɪ ᴍᴇɴᴜʙᴜʜᴋᴀɴ ᴘᴀʀᴛɪ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ..

ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ꜱᴇʀɪɴɢᴋᴀʟɪ ᴅɪʟᴀɴᴛɪᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴜᴀɪ ᴍᴜᴢᴀᴋᴀʀᴀʜ ɪʟᴍᴜ ᴏʟᴇʜ ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴇʀᴀɴɢᴀɴ ʜᴀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴀꜰꜱɪʀᴋᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ. ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪʟᴀɴᴛɪᴋ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀʜʟɪ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴᴋᴜᴀꜱᴀ ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ʙᴇꜱᴀʀ ᴜʟᴀᴍᴀ’ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴀɴɢ ᴍᴀʟᴀʏᴀɴ ᴜɴɪᴏɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴅɪ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɪꜱᴋᴀɴᴅᴀʀɪᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 1947.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Ondeondepet4ng

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!