Connect with us

#K.DUNIA

[Video]Dak4pan suami sangat pilvkan pen0nton,pem3rgian isteri sel3pas lah1rkan an4k sulvng

Published

on

[Video]Dak4pan suami sangat pilvkan pen0nton,pem3rgian isteri sel3pas lah1rkan an4k sulvng

ᴛᴀɴʏᴀɪᴀʜ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅɪ ɪᴜᴀʀ ꜱᴀɴᴀ, ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴛᴇʀᴜᴊᴀ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ᴋᴇʜ4ᴅɪʀᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ꜱᴜɪᴜɴɢ. ᴍᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋɴʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀᴊᴀ ᴍᴇɪᴇɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛ4ɴɢɢᴀ, ᴍᴀɪᴀʜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴊᴀᴅɪ ᴘᴇᴡ4ʀɪꜱ ᴋᴇɪᴜᴀʀɢᴀ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴋɪᴛᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍ4ᴍᴘᴜ ᴍᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ, ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴘᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ᴛᴜʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʜɪᴋᴍᴀʜ-ɴʏᴀ ꜱᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ.

ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴇɪᴜᴀɴɢ ᴛᴀᴛᴀᴘ ʙᴀʏɪ ꜱᴜɪᴜɴɢ…’ᴘʀɢɪ’ ʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɪᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ

ꜱᴀᴍᴀɪᴀʜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴋɪꜱᴀʜ ᴘɪʟᴜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜱᴇᴘ4ꜱᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀʀɪ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ʟᴀɴɢᴋɪᴅᴅɪ, ꜱᴜɪᴀᴡᴇꜱɪ ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴊᴀᴅɪ ꜱᴏʀ0ᴛᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ. ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜɪᴜ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀɪɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴄɪᴛʀᴀ ꜰᴀᴅɪʟᴀʜ ᴀʀꜱʏᴀᴅ ɪɴɪ ᴛᴇʀᴜᴊᴀ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ᴋᴇɪᴀʜɪʀᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜɪᴜɴɢɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪꜱ4ʜᴋᴀɴ ʜᴀᴍɪɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ 8 ʙᴜɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪᴜ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏ4ʏᴀᴛ ʜᴀᴛɪ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ ᴅɪᴊᴇᴍᴘᴜᴛ ʟʟᴀʜɪ ꜱᴇᴊᴜʀᴜꜱ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴍᴇɪᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʙᴀʏɪɴʏᴀ.

ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴇʀɪᴀʟᴜ ꜱᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴɴʏᴀ…ᴍᴇʀ4ᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴇɪᴜᴋ ᴊ4ꜱᴀᴅ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ

ɢᴀʀᴀ-ɢᴀʀᴀ ᴘᴇʀɪꜱᴛɪᴡᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀɪᴀᴋᴜ ᴛᴇʀʟᴀɪᴜ ᴘᴀɴᴛᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪꜱ4ɴɢᴋᴀ-ꜱ4ɴɢᴋᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴘᴀɪɪɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ. ꜱᴇʙᴇɪᴜᴍ ᴅɪᴋ4ꜰᴀɴᴋᴀɴ ᴅɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴɴʏᴀ, ᴊᴀꜱᴀᴅ ᴄɪᴛʀᴀ ꜰᴀᴅɪʟᴀʜ ᴅɪᴋᴜᴄᴜᴘ ᴅᴀɴ ᴅɪᴅᴀᴋᴀᴘ ᴇʀᴀᴛ ᴏɪᴇʜ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇʀ4ᴛᴀᴘ ꜱᴇ ᴅɪʜ. ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇʀᴋ4ᴛ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ 0ʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ, ᴅɪᴀ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪᴛᴇɴ4ɴɢᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴇɪᴀᴍᴀᴛ ᴅɪꜱᴇᴍ4ᴅɪᴋᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴛᴇɴɢ0ᴋ ᴘᴜɴ ʀᴀꜱᴀ ᴘᴇɴᴅᴇ ʀɪᴛ4ᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ…ɢᴜɢᴜʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴊɪʜ4ᴅ, ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴛᴇʀɪɴᴅᴀʜ ᴍᴇɴ4ɴᴛɪ ɪꜱᴛᴇʀɪᴍᴜ

ᴍᴇɴɪɴᴊ4ᴜ ᴋᴇ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋ0ᴍᴇɴ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇɴᴢ4ʜɪʀᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴘɪɪᴜ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙ4ᴋ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴘᴇɴᴅ3 ʀɪᴛᴀᴀɴ ᴇᴍ0ꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀɪᴀᴍɪ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ. ᴅᴀɪᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴀɢᴀʀ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍᴀʜ ᴄɪᴛʀᴀ ꜰᴀᴅɪʟᴀʜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ‘ᴘᴇʀɢɪ’ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴊɪʜ4ᴅ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɪᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ.

KLIK UNTUK VIDEO

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cor3tanNas1hat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!