Connect with us

#KEMALANGAN

Rvntuhan kvari – Mangs4 berk3mungkinan terper4ngkap ‘Set1nggi bangvnan 3 t1ngkat’

Published

on

Rvntuhan kvari – Mangs4 berk3mungkinan terper4ngkap ‘Set1nggi bangvnan 3 t1ngkat’

ᴅᴜᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴋᴜᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋʜᴜᴀᴛɪʀɪ ᴛᴇʀᴛɪᴍʙᴜꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜɴᴛᴜʜᴀɴ ʙᴀᴛᴜ ᴋᴜᴀʀɪ ᴅɪ ᴋᴇʀᴀᴍᴀᴛ ᴘᴜʟᴀɪ, ᴊᴀʟᴀɴ ꜱɪᴍᴘᴀɴɢ ᴘᴜʟᴀɪ-ᴄᴀᴍᴇʀᴏɴ ʜɪɢʜʟᴀɴᴅꜱ, ᴘᴇʀᴀᴋ, ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴋᴇᴅᴀʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ʜɪɴɢɢᴀ 12 ᴍᴇᴛᴇʀ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴅᴀʟᴀᴍᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴛɪɴɢɢɪᴀɴ ʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴛɪɴɢᴋᴀᴛ.

ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ (ᴊʙᴘᴍ) ᴘᴇʀᴀᴋ, ᴀᴢᴍɪ ᴏꜱᴍᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ (ꜱᴀʀ) ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴊᴇɴɢᴋᴀᴜᴛ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ʟᴀʟᴜᴀɴ ᴋᴇ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ, ᴋʜᴇᴏᴡ ʟᴏᴏ ꜱɪᴇᴡ ꜱᴏᴏɴ, 49 ᴅᴀɴ ɪᴛᴀᴍ ʟᴀꜱᴏʜ, 43 ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʙᴇʀᴀᴅᴀ.

“ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ꜱᴀᴋꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴀᴍᴀ ʟᴀɪɴ.

Keadaan kawasan runtuhan batu kuari dari Unit Dron JBPM.

ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʀᴜɴᴛᴜʜᴀɴ ʙᴀᴛᴜ ᴋᴜᴀʀɪ ᴅᴀʀɪ ᴜɴɪᴛ ᴅʀᴏɴ ᴊʙᴘᴍ.

“ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ 25 ᴍᴇᴛᴇʀ ʟᴀʟᴜᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴜᴋᴀ ɴᴀᴍᴜɴ, ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴇʀʟᴀʜᴀɴ-ʟᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ꜱᴛʀᴜᴋᴛᴜʀ ᴋɪʀɪ ᴅᴀɴ ᴋᴀɴᴀɴ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴜɴꜱᴜʀ ᴍᴇʀʙᴀʜᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʙᴜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴋʜɪᴅᴍᴀᴛ ᴜɴɪᴛ ᴅʀᴏɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴊᴇɴɢᴋᴀᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴀɴᴛᴜɴʏᴀ.

“ᴅʀᴏɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ʜᴀʙᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ʙᴀᴛᴜ-ʙᴀᴛᴜ ʙᴇꜱᴀʀ ɪɴɪ ᴛɪᴍʙᴜʟ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴ ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ.

“ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴋʜᴀꜱ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ꜱᴍᴀʀᴛ) ᴅɪᴘᴇʀᴏʟᴇʜ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ꜱᴇɴꜱᴏʀ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴛʀᴜᴋᴛᴜʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ᴀʟᴀᴛ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴀᴍᴀʀᴀɴ ʙᴇʀʙᴜɴʏɪ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀ ɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʙᴜᴋɪᴛ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ. – ꜱɪɴᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar Via SinarHarian

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!