Connect with us

#SELEBRITI

[Video]ten4ng Elfira Loy l0mpat K0lam ren4ng semasa sar4t meng4ndung,ini yang net1zen ‘c4m’

Published

on

[Video]ten4ng Elfira Loy l0mpat K0lam ren4ng semasa sar4t meng4ndung,ini yang net1zen ‘c4m’

ᴀᴋꜱɪ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴇʟꜰɪʀᴀ ʟᴏʏ ᴍᴇʟᴏᴍᴘᴀᴛ ᴅɪ ᴋᴏʟᴀᴍ ʀᴇɴᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴀʀᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀꜱᴜᴛ ᴛᴜᴍɪᴛ ᴛɪɴɢɢɪ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʀᴇᴀᴋꜱɪ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ɴɢᴇʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀɴɢɢᴀᴘ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ʙᴀʜᴀʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʜᴀᴍɪʟ.

ᴍᴀʟᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴜᴊɪ ꜱɪᴋᴀᴘ ʙᴇʀᴀɴɪ ᴇʟꜰɪʀᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʙᴀʜᴀʏᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ.

“ᴘᴀʀᴛ ʟᴀʀɪ ᴛᴜ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴇʜ ᴀᴡᴀᴋ! ʀᴀʏʏᴀɴ ᴅᴀʜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴀɴᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴏᴏʟ ᴋᴇ ᴛᴜ?

elfira 2

ᴇʟꜰɪʀᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ

“ᴅɪᴀ ʟᴏᴍᴘᴀᴛ ᴋɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʀɪꜱᴀᴜ. ꜱᴇʀɪᴀᴜ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴛᴀᴋᴜᴛ ᴛᴇʀɢᴇʟɪɴᴄɪʀ”

“ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴇʟʟ, ʟᴀᴊᴜɴʏᴀ ʟᴀʀɪ ᴅᴀɴ ʟᴏᴍᴘᴀᴛ ᴛᴜ ʙᴀʜᴀʏᴀ ʟᴀ”

“ᴘᴀᴋᴀɪ ʜᴇᴇʟ, ʙᴇʀʟᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴏᴍᴘᴀᴛ. ᴏᴍɢ ᴛᴀᴋᴜᴛɴʏᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ” ᴜᴊᴀʀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ ᴀʀᴛɪꜱ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴇʟꜰɪʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴄᴜᴛɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ɪɴɢɪɴ ʙᴇʀᴄᴜᴛɪ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴀᴋꜱɪ ᴍᴇʟᴏᴍᴘᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴊᴀᴅɪ ɪᴋᴜᴛᴀɴ ɪʙᴜ ʜᴀᴍɪʟ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ.

“ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀᴛʟᴀᴍᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇ ꜱɪɴɪ ᴛᴀᴘɪ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ ᴛʀɪᴘ ɪɴɪ ᴛᴇʀᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ᴘᴜʟᴀ.

“ɴᴀᴋ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ʙᴀʟɪᴋ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀɢɪ.

“ꜱᴏ ᴍᴜᴍᴍʏ ᴋᴇɴᴀ ʙᴇʀᴀɴɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ. ʙᴜᴛ ᴅᴏɴᴛ ᴛʀʏ ᴛʜɪꜱ ʜᴇʀᴇ ᴏᴋᴇʏ ᴍᴜᴍᴍɪᴇꜱ” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ɪᴛᴜ ᴋɪɴɪ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʟᴇʙɪʜ 56,000 ᴛᴀɴᴅᴀ ꜱᴜᴋᴀ ᴅᴀɴ 600 ᴋᴏᴍᴇɴ ᴘᴇɴɢɪᴋᴜᴛɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!