Connect with us

#AGAMA

Tedvhnya Jen4zah Pencinta Al-Quran,Men1nggl Sewaktu Jalankan Puasa T4np Seb4rang sak1t

Published

on

Tedvhnya Jen4zah Pencinta Al-Quran,Men1nggl Sewaktu Jalankan Puasa T4np Seb4rang sak1t

ᴄᴀɪʀᴏ : ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴛᴀʜꜰɪᴢ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜ ꜱʏᴜᴋᴜʀ,18, ᴅᴀʀɪ ɪɴᴅᴏɴᴇꜱɪᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴍɴɪɴɢ ɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪʙɪʟɪᴋ ᴛɪᴅᴜʀɴʏᴀ ᴅɪ ᴄᴀɪʀᴏ ᴘᴀᴅᴀ 9 ꜰᴇʙᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴀᴋ1ʙᴀᴛ ꜱᴇʀ4ɴɢᴀɴ ᴊɴᴛᴜɴɢ.

ꜱᴇʙ4ᴋ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ɪɴꜱᴀɴ2 ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟɪ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴜᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴇʙᴀᴛ ɪɴɪ, ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴛᴀɴᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɢɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀɴʏᴀ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇʟᴀɴᴊᴜᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇ ᴜɴɪᴠᴇʀɪꜱᴛɪ ᴀʟ ᴀᴢʜᴀʀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴘᴛ 2021 ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀᴜʀᴀʜ ᴛᴀᴍᴀᴛ.

ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ

ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ɪɴꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟɪɴʏᴀ ᴢᴀᴇɴᴀʟ ᴀᴋʜʙᴀʀ ᴍᴜꜱᴛᴀQɪɴ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴛᴜʟɪꜱᴀɴɴʏᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴛᴀʀ, ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴍᴀ’ʜᴀᴅ ꜱʏᴀʀᴀꜰᴜʟ ʜᴀʀᴀᴍᴀɪɴ ᴅᴀᴜʀᴀʜ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴋᴇ ᴍᴇꜱɪʀ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴀɢɪ ɪɴɪ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴋᴇᴍ4ᴛɪᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇʟɪɴᴛᴀꜱ ᴅɪʟᴀᴍᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙ0ᴏᴋɴʏᴀ , ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴛᴀᴋ, ʟᴇʙɪʜ-ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɢɪ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴜɴʏᴀɪ ᴀᴘᴀ ᴀᴘᴀ ᴘᴇɴʏᴀᴋ1ᴛ ᴅᴀɴ ꜱ4ᴋɪᴛ.

ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀʟ-ꜰᴀᴛɪʜ ꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ʙɪᴍʙɪɴɢᴀɴ ɪɴꜱᴛɪᴛᴜꜱɪ ʀᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ, ᴅɪᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋᴀʟɪ ᴅᴀɴ ᴘᴀʟɪɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀꜰᴀʟ.

ᴅɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴀꜰᴀʟ 30 ᴊᴜᴢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴀᴡᴀʟ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴋᴇ ᴋᴇʟᴀꜱ 2 ᴛꜱᴀɴᴀᴡɪ ᴍᴀ’ʜᴀᴅ ʙᴜ’ᴜᴛꜱ ᴀʟ-ᴀᴢʜᴀʀ, ᴅᴀɴ ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ 2021 ɪɴɪ ᴅɪʀᴇɴᴄᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴀʟ-ᴀᴢʜᴀʀ, ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅɪʀɪ ᴍᴜꜱᴀʙᴀQᴀʜ.

ᴅɪᴀ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴏʟᴇʜ ᴅɪᴀ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɪᴍᴀᴍ ᴅᴏᴀ, ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀꜰᴀʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜱᴜᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴɪꜱ, ᴋᴇᴍᴀʀɪɴ ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɪᴍᴀᴍ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜰᴀᴊʀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴀɢʜʀɪʙ ᴅɪ ᴋᴀʜᴇʀᴀʜ, ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴀɴɢɢɪɪɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴘᴜᴀꜱᴀ ꜱᴜɴɴᴀʜ.

ᴍᴏʀᴀʟ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀʙ ʏᴀɴɢ ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ

ᴛɪᴅᴀᴋ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀꜰᴀʟ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ, ᴀʟꜰɪʏᴀʜ ɪʙɴ ᴍᴀʟɪᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀꜰᴀʟɴʏᴀ, ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ʜᴀɴʏᴀ 500 ᴀʏᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ᴛᴏᴛᴀʟ 1000 ᴀʏᴀᴛ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴏʀᴀʟ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀʙ ʏᴀɴɢ ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ.

ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴛᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀɪᴋᴀɴ ᴊᴇᴊᴀᴋ ᴋᴇʙᴠʀᴜᴋᴀɴ, ᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ, ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀꜱɪʜɪ ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ. ᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱɪᴀ 18 ᴛᴀʜᴜɴ, ᴛᴜʜᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢɢɪʟɴʏᴀ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ᴀʏᴀʜ ᴅᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜᴀʜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴜᴀɪ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀᴍᴀʟ ꜱᴏʟᴇʜɴʏᴀ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴏʟᴇʜ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅ0ꜱᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪ4ᴍᴘᴜɴᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ, ᴀᴍɪɴ.

ɪɴꜱʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ, ᴊɴ4ᴢᴀʜɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴘᴀɴɢᴋᴜᴀɴ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴅɪ ᴛᴇʀɴᴀᴛᴇ.

ᴅɪᴀ ɪɴꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɪʟᴍᴜ ᴄᴇᴘᴀᴛ ᴘᴇʀɢɪ ᴅɪᴊᴇᴍᴘᴜᴛ ɪʟᴀʜɪ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴀꜰᴀʟ ᴀʟ Qᴜʀᴀɴ.

ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʟᴍʀʜᴜᴍ ʜᴜꜱɴᴜʟ ᴋʜᴀᴛɪᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛɪɴɢɢᴀɪᴋᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴋᴇᴛᴀʙᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀɪᴅʜᴀᴀɴ, ᴀᴀᴍɪɪɴ.ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Inf0Manaf4at

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!