Connect with us

#AGAMA

Pemuda Dapat Petunjuk Selepas 4 kali M1mpi Ke Al-Azhar,Sekarang Dah Sebulan Istikharah,Ma Shaa Allah

Published

on

Pemuda Dapat Petunjuk Selepas 4 kali M1mpi Ke Al-Azhar,Sekarang Dah Sebulan Istikharah,Ma Shaa Allah

ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴅɪ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴀʟ-ᴀᴢʜᴀʀ, ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴀꜱᴛɪ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴇɴᴀɴɢᴀɴ ꜱᴜᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴅᴜᴋᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ɪɴɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀʙᴅᴜʟ ᴍᴜᴊɪʙ ᴏᴛʜᴍᴀɴ, 23, ᴅᴀʀɪ ᴀʟᴏʀ ɢᴀᴊᴀʜ, ᴍᴇʟᴀᴋᴀ, ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴛᴜᴛ ɪʟᴍᴜ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ ᴛɪᴅᴀᴋʟᴀʜ ꜱᴇᴍᴜᴅᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀɴɢᴋᴀ, ᴍᴀʟᴀʜ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʙᴇʀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ.

ɪᴍʙᴀꜱ ᴘᴇɴᴜɴᴛᴜᴛ ʙɪᴅᴀɴɢ ᴜꜱᴜʟᴜᴅᴅɪɴ (ᴀᴋɪᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ꜰᴀʟꜱᴀꜰᴀʜ) ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ɴʏᴀʀɪꜱ ᴍᴇʟᴜᴘᴀᴋᴀɴ ɪᴍᴘɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇ ᴀʟ-ᴀᴢʜᴀʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴋᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴀᴅᴀ ɪᴍᴘɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇ ᴀʟ-ᴀᴢʜᴀʀ. ᴛᴀᴘɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴀᴍʙɪʟ ꜱɪᴊɪʟ ᴛɪɴɢɢɪ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ꜱᴛᴀᴍ) ᴘᴀᴅᴀ 2017 ᴅᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ, ʙᴀʀᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴛɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ.

“ᴀʏᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀɴɪᴀɢᴀ ᴍᴀᴅᴜ ᴅᴀɴ ᴜʙᴀᴛ-ᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɢᴀᴊɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ʀᴍ1,500 ᴋᴇ ʀᴍ2,000 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴀɴ ᴋᴀᴍɪ 11 ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ. ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ɪᴛᴜ, ᴛɪᴀᴅᴀ ᴘɪɴᴊᴀᴍᴀɴ ᴍᴀʜᴜᴘᴜɴ ʙɪᴀꜱɪꜱᴡᴀ ᴅɪᴛᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴋᴇ ᴍᴇꜱɪʀ ᴛᴀᴘɪ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴅᴜɪᴛ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɴᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀᴘᴀ ᴍᴜᴊɪʙ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴇɴᴀᴍ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜɴᴀᴛ ɪꜱᴛɪᴋʜᴀʀᴀʜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴇʙᴜɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀʟᴀᴍɪ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜɴɢ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴋᴇ ᴍᴇꜱɪʀ.

mujib3

ᴍᴜᴊɪʙ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴇɴᴀᴍ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅ 11 ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ.

“ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍɪᴍᴘɪ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ, ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴊᴀʟᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇ ꜱᴀɴᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴍᴀᴋɪɴ ᴘᴇʟɪᴋ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ɪᴍʙᴀꜱ ᴍᴜᴊɪʙ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅɪʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀꜰᴛᴀʀᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴀʟ-ᴀᴢʜᴀʀ ᴅɪᴛᴜᴛᴜᴘ, ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ᴍᴇɴɢᴜʙᴀʜ ɪᴍᴘɪᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʀᴇᴀʟɪᴛɪ.

ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɢɪ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ. ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴏʟᴀᴛ, ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ꜱᴀᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʀɪ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ.
ᴍᴜᴊɪʙ
“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ɪɴɢᴀᴛ, ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ʙᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇ ᴍᴇꜱɪʀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ʟᴀɢɪ ꜱᴇʜᴀʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴛᴜᴛᴜᴘ. ᴋᴀʟᴀᴜ ɴᴀᴋ ʜᴀɴᴛᴀʀ ʙᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪᴋᴇᴛ ᴅᴀɴ ᴇᴊᴇɴ, ɪᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴋᴏꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴍ4,000. ꜱᴀʏᴀ ᴋᴀᴛᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴛɪ, ᴅᴜɪᴛ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ.

“ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴘᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɢɪ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ. ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴏʟᴀᴛ, ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ꜱᴀᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʀɪ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ. ᴅɪᴀ ᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴋᴀᴍᴜ ɴᴀᴋ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ʟᴜᴀʀ ɴᴇɢᴀʀᴀ. ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ʙᴜʟᴜ ʀᴏᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴍᴀɴɢ.

“ᴅɪᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ. ꜱᴀʏᴀ ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ. ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ᴛᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴘᴜʟ ᴅᴀʀɪ ᴋᴏᴄᴇᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ. ꜱᴀʏᴀ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴋᴀ, ᴀᴅᴀ ʀᴍ4,000 ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍɴʏᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴊᴀᴅɪ ꜱᴇʙᴀᴋ ᴋᴀʟᴀᴜ ɪɴɢᴀᴛ ʙᴀʟɪᴋ.

mujib2

ᴍᴜᴊɪʙ ᴋɪɴɪ ᴀᴋᴛɪꜰ ʙᴇʀᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴏᴅᴄᴀꜱᴛ ᴅᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴀᴄᴀᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ.

“ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴀʏᴀ, ʙᴀʀᴜ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ᴛᴜ. ᴅɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴀʏᴀ. ᴅɪᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴀɪɴ, ᴄᴜᴍᴀ ᴅɪᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʀᴀʏᴀ ᴀᴛᴀᴜᴘᴜɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴀᴊʟɪꜱ,” ɪᴍʙᴀꜱɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴜᴊɪʙ, ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪꜱᴛɪᴡᴀ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇɴᴅᴏʀᴏɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴛᴜᴛ ɪʟᴍᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɪɴꜱᴀɴ ʙᴇʀɢᴜɴᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ, ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ.

ᴋɪɴɪ, ᴍᴜᴊɪʙ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀꜱɪʟᴀɴ ᴘᴏᴅᴄᴀꜱᴛ (ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴀᴜᴅɪᴏ ᴅɪɢɪᴛᴀʟ) ꜱᴇʀᴛᴀ ᴠɪᴅᴇᴏ-ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴀᴄᴀᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ.

mujib4

Mujib dijangka menamatkan pengajiannya tahun ini.

“Saya dapat kesedaran untuk berdakwah sejak datang ke Mesir. Setakat ini, podcast saya dikongsi menerusi Instagram dan laman muzik Soundcloud. Di TikTok pula, saya buat video bacaan al-Quran.

“Suatu masa lalu, mungkin peluang berdakwah hanya di atas mimbar, dalam masjid mahupun dalam majlis ceramah. Tapi dengan adanya media sosial, dakwah juga boleh dilakukan menerusi Instagram, TikTok, Instagram dan sebagainya.

“Rugi kalau kita tak manfaatkan peluang yang ada. Ini satu perkara yang baik,” ujarnya yang bercita-cita untuk bergelar pensyarah suatu hari nanti.

Akhir kata, Mujib turut berharap agar usaha murninya dalam menyampaikan dakwah dapat memberi manfaat kepada masyarakat di luar sana.

Malah, dia juga berazam untuk mempelbagaikan kandungan dakwah menerusi podcast, TikTok mahupun video YouTube pada masa akan datang.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!