Connect with us

#SEMASA

[GWR]Kembar 9,Pervt ibu 30kg ketika ham1l,sekarang mereka bak4l ke Mali

Published

on

[GWR]Kembar 9,Pervt ibu 30kg ketika ham1l,sekarang mereka bak4l ke Mali

ᴛᴇɴᴛᴜɴʏᴀ ᴋᴇɢᴇᴍʙɪʀᴀᴀɴ ʙᴇʀɢ4ɴᴅᴀ ᴅɪʀᴀꜱᴀɪ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴋᴇᴍʙ4ʀ. ʙᴜᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴛɪɢᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴇᴍʙɪɪᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ!

“ᴍᴇɪᴀʜɪʀᴋᴀɴ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴄᴜᴋᴜᴘ ꜱᴜᴋᴀʀ. ɪɴɪᴋᴀɴ ᴘᴜɪᴀ ꜱᴇᴍʙɪɪᴀɴ ᴀɴᴀᴋ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ,’ ᴋᴀᴛᴀ ʜᴀɪɪᴍᴀ, ɪʙᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴀʏɪ ᴋᴇᴍʙᴀʀ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇᴄᴀʜ ʀᴇᴋ0ᴅ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇᴍʙᴀʀ ᴘᴀʟɪɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ.

ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɪᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴅɪ ᴄᴀꜱᴀʙʟᴀɴᴄᴀ, ᴍᴏʀᴏᴄᴄᴏ, ʜᴀʟɪᴍᴀ ᴄɪꜱꜱᴇ, 26, ᴅᴀɴ ʙᴀʏɪ-ʙᴀʏɪɴʏᴀ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴜɪᴀɴɢ.

“ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ᴍᴇɴɢ4ɢᴜᴍᴋᴀɴ ᴊᴜᴍɪᴀʜ ᴋᴀᴋɪᴛ4ɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀɪɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴋᴇʀ4ꜱ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀ4ᴊᴀᴀɴ ᴍᴀʟɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍʙɪᴀʏᴀɪ ᴋᴇɪᴀʜɪʀᴀɴ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ɪᴀᴜᴛ, ᴀʙᴅᴇʟᴋᴀᴅᴇʀ ᴀʀʙʏ, 35.

ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʀ, ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀᴅᴀɪᴀʜ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅɪɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ ᴏᴜᴍᴀʀ, ᴇʟʜᴀᴅᴊɪ, ʙᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴇᴅ ᴠɪ.

ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ʟɪᴍᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪ ɴᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀᴍᴀ, ᴏᴜᴍᴏᴜ, ʜᴀᴡᴀ, ᴋᴀᴅɪᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ꜰᴀᴛᴏᴜᴍᴀ.

ᴋᴇᴍʙᴀʀ ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ ɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀɪɴʏᴀ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋ4ᴋᴀɴ ᴍᴀᴍᴘᴜ ʙᴇʀᴛᴀʜᴀɴ 50-50.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴋᴜᴀᴛ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ, ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇʟᴇᴘᴀꜱɪ ᴛᴇᴍᴘ0ʜ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴅᴀɴ ᴋʀɪᴛɪᴋᴀʟ ʜɪɴɢɢᴀ ʙᴇʙᴀꜱ ɪɴᴋᴜʙᴀᴛ0ʀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴏɢᴏꜱ ʟᴀʟᴜ.

ꜱᴜꜱᴜɪᴀɴ ɪᴛᴜ, ʙᴀʏɪ-ʙᴀʏɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʙᴇʀᴘɪɴᴅᴀʜ ᴋᴇ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴀɴɢꜱ4ᴘᴜʀɪ ʙᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛᴀɴ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴀɴᴛᴀᴜ ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ.

ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ʙᴀʏɪ ʏᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ, ᴄɪꜱꜱᴇ ᴛᴇʀᴘᴋꜱᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ 100 ᴋᴇᴘɪɴɢ ɪᴀᴍᴘɪɴ ᴘᴀᴋᴀɪ ʙᴜᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴇɴᴀᴍ ʟɪᴛᴇʀ ꜱᴜꜱᴜ ꜱᴇʜᴀʀɪ.

ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʀ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴄɪꜱꜱᴇ ʜᴀᴍɪʟ ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ʀᴀᴡ4ᴛᴀɴ ᴋᴇꜱᴜʙᴜʀᴀɴ. ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀɪɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʜᴀᴍɪʟ ᴋᴇᴍʙ4ʀ ᴛᴜᴊᴜʜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

ʙᴇʀᴀᴛ ᴘᴇʀᴜᴛ ᴄɪꜱꜱᴇ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴇᴄᴀʜ 30 ᴋɪʟ0ɢʀᴀᴍ, ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴀɪʀ ᴋᴇᴛᴜʙᴀɴ.

ʙᴀʏɪ-ʙᴀʏɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱɪᴀ ᴘʀ4ᴍᴀᴛᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴄᴀᴇꜱ4ʀᴇᴀɴ. ᴄɪꜱꜱᴇ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪᴀᴍʙᴀɴɢ ᴍ4 ᴜᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴅ4ʀᴀʜ.

ʟᴀᴘᴏʀ ᴅᴀɪʟʏ ᴍᴀɪʟ, ʙɪʟ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴄᴇᴄᴀʜ ʀᴍ5.71 ᴊᴜᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴɴʏᴀ ᴅɪᴛᴀɴɢɢᴜɴɢ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴀʟɪ.

ʜᴀʟɪᴍᴀ ᴄɪꜱꜱᴇ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ, ꜱᴏᴜᴅᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ.

ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ᴛɪᴍʙᴜᴋᴛᴜ, ᴍᴀʟɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴛɪɢᴀ ʙɪʟɪᴋ ᴛɪᴅᴜʀ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ɪᴛᴜ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 10 ᴏʀᴀɴɢ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ʀᴇᴋ0ᴅ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ʙᴀʏɪ ᴋᴇᴍʙᴀʀ ᴘᴀʟɪɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴅɪᴘᴇɢᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ɴᴀᴅʏᴀ ꜱᴜʟᴇᴍᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴀᴍᴇʀɪᴋᴀ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ.

ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱᴜʙᴜʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʜᴀᴍɪʟ ᴅᴀɴ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ʙᴀʏɪ ᴋᴇᴍʙᴀʀ ʟᴀᴘᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 2009.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cor3tanNas1hat Via CM

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!