Connect with us

#SEMASA

Dulu berg3lar ‘sipemvngutsamp4h’,kini telah lvluv sek0lah,pilu l1hat kelvarga men4ngis deng4n bangga ters3lit dalam ‘dad4’

Published

on

Dulu berg3lar ‘sipemvngutsamp4h’,kini telah lvluv sek0lah,pilu l1hat kelvarga men4ngis deng4n bangga ters3lit dalam ‘dad4’

ɢᴀᴅɪꜱ ᴄᴀɴᴛɪᴋ ɪɴɪ ᴅᴜʟᴜɴʏᴀ ᴘᴇɴɢᴜᴛɪᴘ ꜱᴀᴍᴘᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴ ꜱɪꜱᴀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴀɴɢꜱᴜɴɢᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ʜɪɴɢɢᴀ ᴜᴍᴜʀ 11 ᴛᴀʜᴜɴ, ᴋɪɴɪ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ɪᴊᴀᴢᴀʜ.

ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴜɴʏᴀɪ ᴄɪᴛᴀ-ᴄɪᴛᴀ ᴅᴀɴ ɪᴍᴘɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴄᴀᴘᴀɪ ᴅᴀɴ ᴅɪᴍɪʟɪᴋɪ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴀᴋᴅɪʀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴜꜱᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇʀᴍᴀᴋᴛᴜʙ, ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅᴇꜱᴛɪɴᴀꜱɪ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ. ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ᴍɪᴍᴘɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴜɴɢᴋᴜʀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ‘ᴍᴇʟᴏᴍᴘᴀᴛ’ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢɢᴀᴘᴀɪɴʏᴀ.

ʙᴇɢɪᴛᴜʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀʟᴜɪ ᴏʟᴇʜ ɢᴀᴅɪꜱ ʙᴇʀᴛᴜᴀʜ, ꜱᴏᴘʜʏ ʀᴏɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ ꜱᴇʙᴇʟᴀꜱ ᴛᴀʜᴜɴ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴊᴜᴍᴘᴀɪ ᴏʟᴇʜ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴄᴀᴍʙᴏᴅɪᴀɴ ᴄʜɪʟᴅʀᴇɴꜱ ꜰᴜɴᴅ (ᴄᴄꜰ) ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴏʀɢᴀɴɪꜱᴀꜱɪ ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪ ᴀꜱᴀꜱᴋᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴛᴇʀᴍɪꜱᴋɪɴ ᴅɪ ᴄᴀᴍʙᴏᴅɪᴀ.

ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴɢᴀɢᴜᴍᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴏᴘʜʏ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʙɪᴀꜱɪꜱᴡᴀ ᴘᴇɴᴜʜ ᴛᴀᴊᴀᴀɴ ᴄᴄꜰ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ᴍᴇʟᴀɴᴊᴜᴛᴀɴᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴀꜱᴀꜱɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜɴɢ ɪᴊᴀᴢᴀʜ ꜱᴀʀᴊᴀɴᴀ ᴍᴜᴅᴀɴʏᴀ ᴅɪ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛʏ ᴏꜰ ᴍᴇʟʙᴏᴜʀɴᴇ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴏʀᴍᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴠᴀʟᴇᴅɪᴄᴛᴏʀɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴜᴄᴀᴘᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ᴜᴘᴀᴄᴀʀᴀ ᴘᴇɴᴜᴛᴜᴘ ᴅɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ɢʀᴀᴅᴜᴀꜱɪɴʏᴀ.

ᴘᴇɴᴄᴀᴘᴀɪᴀɴɴʏᴀ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴀɴɢɢᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʜᴀᴅɪʀ ᴋᴇ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ʜɪɴɢɢᴀ ᴜꜱɪᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴀꜱ ᴛᴀʜᴜɴ. ꜱᴏᴘʜʏ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʜᴜʟᴜɴʏᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀʙɪꜱᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴛɪᴘ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀꜱɪɴɢᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ɪʙᴜʙᴀᴘᴀɴʏᴀ.

ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɴ ꜱɪꜱᴀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴɴʏᴀ.

ʙᴇɢɪᴛᴜʟᴀʜ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ, ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴀ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ. ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴋɪᴛᴀ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴅᴏᴀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ꜱᴇɢᴀʟᴀɴʏᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ. ᴊᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴘᴜᴛᴜꜱ ᴀꜱᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴᴄᴜʙᴀ.

ᴅɪʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴋɪꜱᴀʜ ɢᴀᴅɪꜱ ɪɴɪ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ɪɴꜱᴘɪʀᴀꜱɪ ʙᴜᴀᴛ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ. ᴛɪᴀᴅᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴜꜱᴛᴀʜɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴄᴀᴘᴀɪ ᴀꜱᴀʟᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʙᴏʟᴇʜᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴘᴜᴛᴜꜱ ᴀꜱᴀ.

ᴋɪᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛᴀʜᴜ ᴋᴇᴍᴀᴍᴘᴜᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋɪᴛᴀ ᴊɪᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴄᴜʙᴀ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴘᴜᴊɪᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀʀɢᴀᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ʜᴀʀᴜꜱ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴏʀɢᴀɴɪꜱᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴘʀɪʜᴀᴛɪɴ ᴅᴀɴ ʙᴀɪᴋ ʜᴀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ꜱᴜꜱᴀʜ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʙᴀɪᴋɪ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:SajaG3mpak

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!