Connect with us

#SELEBRITI

“buat pers3mbahan ras4 lain,gem3ntar pvla di pel4minan” – Zizi Kirana akh1rnya mer4sa pakai pak4ian peng4ntin

Published

on

“buat pers3mbahan ras4 lain,gem3ntar pvla di pel4minan” – Zizi Kirana akh1rnya mer4sa pakai pak4ian peng4ntin

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴇɴᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ, ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ ᴢɪᴢɪ ᴋɪʀᴀɴᴀ ᴅᴀɴ ʏᴜꜱᴜꜰ ʙᴀʜʀɪɴ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʀᴇꜱᴇᴘꜱɪ ꜱᴇᴍᴘᴇɴᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ 26 ᴍᴀᴄ ᴅᴇᴘᴀɴ.

ᴋᴀᴛᴀ ᴢɪᴢɪ, 36, ᴍᴀᴊʟɪꜱ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴋᴇᴄɪʟ-ᴋᴇᴄɪʟᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʜᴀʟᴀᴍᴀɴ ʏᴜꜱᴜꜰ ᴅɪ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪʜᴀᴅɪʀɪ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇɴᴀʟᴀɴ ʀᴀᴘᴀᴛ.

“ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴜɴɢɢᴜ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ ʀᴀᴘᴀᴛ, ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇʀᴀɪᴋᴀɴ ʜᴀʀɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀ ᴋᴀᴍɪ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴊᴀᴅᴜᴀʟ ᴀɢᴀᴋ ᴘᴀᴅᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ, ᴊᴀᴅɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀᴅᴀ ᴛᴀʀɪᴋʜ ᴋᴏꜱᴏɴɢ ɪɴɪ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ.

“ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴜɴ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴄɪʟ-ᴋᴇᴄɪʟ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ, ᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴋᴇꜱʏᴜᴋᴜʀᴀɴ… ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʀᴇꜱᴇᴘꜱɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ ꜱɪᴀᴘ ᴀᴅᴀ ʙᴇʀꜱᴀɴᴅɪɴɢ ꜱᴇᴍᴜᴀ, ɴɪᴀᴛ ᴋᴀᴍɪ ʜᴀɴʏᴀ ɴᴀᴋ ᴊᴜᴍᴘᴀ ꜰᴀᴍɪʟɪ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ.

zizi 2

ᴢɪᴢɪ ꜱᴇʀᴏɴᴏᴋ ʟᴀʏᴀʀɪ ᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ.

“ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ɪᴛᴜ ɴᴀɴᴛɪ, ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ɪᴋᴜᴛ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱᴏᴘ) ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɪɴɪ, ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ɴᴀᴋ ᴊᴇᴍᴘᴜᴛ ʀᴀᴍᴀɪ-ʀᴀᴍᴀɪ ᴅᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ʙᴇʀᴊᴀɢᴀ-ᴊᴀɢᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ᴋᴀʟᴀᴜ ᴍᴀꜱᴀ ᴘᴇʀꜱᴇᴍʙᴀʜᴀɴ ᴛᴜ ꜰᴇᴇʟ ʟᴀɪɴ, ᴛᴀᴘɪ ɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀᴊᴜ ᴘᴇɴɢᴀɴᴛɪɴ ʟᴀɢɪ. ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴅᴜᴀ!

ᴢɪᴢɪ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ɴᴜʀ ꜰᴀᴢᴇʟᴀʜ @ ᴢɪᴢɪᴇ ᴍᴀᴅ ᴛᴀʜɪʟ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʏᴜꜱᴜꜰ ʙᴀʜʀɪɴ, 29, ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴜꜱᴀᴍᴀʜ ʙɪɴ ᴢᴀɪᴅ, ᴡᴀɴɢꜱᴀ ᴍᴀᴊᴜ, ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴘᴀᴅᴀ 19 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʟᴀɢᴜ ᴘɪᴊᴀᴋ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ɢᴇᴍᴇɴᴛᴀʀ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀɴᴛɪɴ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴍᴜ.

zizi 3

ᴢɪᴢɪ ᴅᴀɴ ʏᴜꜱᴜꜰ ᴛᴇʀᴜᴊᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇᴍᴀɴ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʀᴇꜱᴇᴘꜱɪɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ʟᴀɢɪ.

“ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴘᴇʀꜱᴇᴅɪᴀᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴘᴜɴ ꜱᴇʙᴀʙ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ᴛᴇɴɢᴀʜ ꜱɪʙᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ, ᴊᴀᴅɪ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

“ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ, ʟᴏᴋᴀꜱɪ, ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴊᴇᴍᴘᴜᴛᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅᴀʜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴄᴜᴍᴀɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ɢᴇᴍᴇɴᴛᴀʀ ꜱɪᴋɪᴛ ꜱᴇʙᴀʙ ɴᴀɴᴛɪ ɴᴀᴋ ᴋᴇɴᴀ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ᴍᴀꜱᴀ ᴘᴇʀꜱᴇᴍʙᴀʜᴀɴ ᴛᴜ ꜰᴇᴇʟ ʟᴀɪɴ, ᴛᴀᴘɪ ɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀᴊᴜ ᴘᴇɴɢᴀɴᴛɪɴ ʟᴀɢɪ. ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴅᴜᴀ. ɪɴꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!