Connect with us

#K.SEDIH

“baik2 di san4 ya Tuk” – khab4r p1lu,Warg4 emas mavt,kereta terj4tuh dari jamb4tan

Published

on

“baik2 di san4 ya Tuk” – khab4r p1lu,Warg4 emas mavt,kereta terj4tuh dari jamb4tan

“ᴀɴɢɢᴀʀᴀɴ ᴋᴇᴛɪɴɢɢɪᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴊᴀᴍʙᴀᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ꜱʏᴇᴅ ᴀʙᴅᴜʟ ᴀᴢɪᴢ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ 15 ᴍᴇᴛᴇʀ ᴅᴀɴ ᴀᴋʟʙᴀᴛ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪꜱ4ʜᴋᴀɴ ᴍ4 ᴜᴛ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇʟᴀᴋᴀ – ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ᴍ4 ᴜᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴜɴʏᴀ ʜɪɪᴀɴɢ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴇʀʜᴜᴍʙᴀɴ ᴋᴇ ʙᴀᴡᴀʜ ᴊᴀᴍʙᴀᴛᴀɴ ꜱʏᴇᴅ ᴀʙᴅᴜʟ ᴀᴢɪᴢ ᴅɪ ᴛᴀᴍᴀɴ ᴋ0ᴛᴀ ʟᴀᴋꜱᴀᴍᴀɴᴀ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ..

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ ɪᴛᴜ 9.20 ᴘᴀɢɪ, ᴍɴɢꜱᴀ, ᴛᴀɴ ᴄʜɪɴ ᴄʜᴇᴇ, 76, ᴅɪꜱ4ʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ʟ0ᴋᴀꜱɪ ᴀᴋʟʙᴀᴛ ᴋᴇᴄᴇᴅ3 ʀᴀᴀɴ ᴘ4ʀᴀʜ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀɪᴀ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴜᴀꜱᴀᴀɴ ᴛʀᴀꜰɪᴋ (ᴊꜱᴘᴛ) ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴀɴ ʜᴀꜱᴀɴ ʙᴀꜱʀɪ ʏᴀʜʏᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ʙᴇʀɪᴀᴋᴜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴊᴇɴɪꜱ ᴛᴏʏᴏᴛᴀ ᴠɪᴏꜱ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴜ ᴍɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀɪᴀɴᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀɪᴀ ᴋᴇ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ʀᴀʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʜɪɪᴀɴɢ ᴋᴀᴡᴀɪᴀɴ.

“ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅᴀʀɪ ʟ0ʀᴏɴɢ ᴋɪʀɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ʟᴀɪᴜᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇɴᴛ4ɴɢᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛᴇʀᴊ4ᴛᴜʜ ᴅᴀʀɪ ᴊᴇᴊ4ᴍʙᴀᴛ ᴊᴀʟᴀɴ ꜱʏᴇᴅ ᴀʙᴅᴜʟ ᴀᴢɪᴢ.

“ᴀɴɢɢ4ʀᴀɴ ᴋᴇᴛɪɴɢɢɪᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴊᴀᴍʙᴀᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ꜱʏᴇᴅ ᴀʙᴅᴜʟ ᴀᴢɪᴢ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ 15 ᴍᴇᴛᴇʀ ᴅᴀɴ ᴀᴋʟʙᴀᴛ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪꜱ4ʜᴋᴀɴ ᴍ 4ᴜᴛ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ. ‘

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴍʏ4ᴛ ᴍɴɢꜱᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜰ0ʀᴇɴꜱɪᴋ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇ ꜱ ᴅɪꜱɪᴀ ꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 41(1) ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴀɴɢᴋᴜᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ 1987.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴋ0ᴍᴀɴᴅᴇʀ 0ᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴀʟᴀɪ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ᴛᴇɴɢᴀʜ, ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ʙᴏᴍʙᴀ ᴋᴀɴᴀɴ ɪɪ, ʀᴀʜɪᴍ ɪꜱᴍᴀɪʟ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴋᴇᴄᴇ ᴍ4ꜱᴀɴ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 9.26 ᴘᴀɢɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ʟᴀᴘᴀɴ ᴀɴɢɢ0ᴛᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴊᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴅɪᴋᴇᴊ4ʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʟ0ᴋᴀꜱɪ.

“ꜱᴇᴛɪʙᴀ ᴅɪ ʟ0ᴋᴀꜱɪ, ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʀᴇᴍᴠᴋ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍʙᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍɴʏᴀ..

“ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪꜱ4ʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀɴ 0ᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴍᴇɴɢᴇɪᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀꜱᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 10 ᴍɪɴɪᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍʏ4ᴛ ᴅɪꜱᴇʀ4ʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘ0ʟɪꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪɴᴅ4ᴋᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ..

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Coret4nNas1hat Via malaysiaHar1ini

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!