Connect with us

#KEMALANGAN

Rak4man video pet1r hampir memb4dai penvnggang mot0sikal,nas1b baik pok0k saw1t yang terb4kar

Published

on

Rak4man video pet1r hampir memb4dai penvnggang mot0sikal,nas1b baik pok0k saw1t yang terb4kar

ᴋɪʟᴀᴛ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜰᴇɴᴏᴍᴇɴᴀ ᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴍᴜʟᴀᴊᴀᴅɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ɴʏᴀʜᴄᴀꜱ ᴇʟᴇᴋᴛʀɪᴋ ᴅɪ ʀᴜᴀɴɢ ᴀᴛᴍᴏꜱꜰᴇʀᴀ. ʙɪᴀꜱᴀɴʏᴀ ᴋɪʟᴀᴛ ꜱᴇʀɪɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴄᴜᴀᴄᴀ ʙᴜʀᴜᴋ ᴅᴀɴ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴅɪɪʀɪɴɢɪ ᴏʟᴇʜ ʙᴜɴʏɪ ɢᴜʀᴜʜ. ᴘᴀɴᴀʜᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴀᴍʙᴀʀᴀɴ ᴋɪʟᴀᴛ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀᴋᴜᴛɪ ᴏʟᴇʜ ʀᴀᴍᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴀᴜᴛ.

ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ, ᴛᴜʟᴀʀ ꜱᴀᴛᴜ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴅɪ ʟᴇʙᴜʜʀᴀʏᴀ. ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴏʟᴇʜ ᴀᴋᴀᴜɴ @ᴋᴇᴊᴜᴛᴀʀᴛᴏʀᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴘᴀɴᴀʜᴀɴ ᴋɪʟᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅᴀɴ ᴅɪʀᴀᴋᴀᴍᴋᴀɴ ᴅɪ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴍᴀᴛᴀ.

ᴘᴀɴᴀʜᴀɴ ᴋɪʟᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴛᴀᴋ ᴜʙᴀʜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙᴏᴍ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ʙᴜɴʏɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴋᴜᴀᴛ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀꜱɪʟᴋᴀɴ ᴀᴘɪ ᴅɪ ᴛᴇᴘɪ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ.

ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴍᴇɴᴀᴋᴜᴛᴋᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴘᴀɴᴀʜᴀɴ ᴋɪʟᴀᴛ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴏᴋᴏᴋ ꜱᴀᴡɪᴛ.

ᴅᴀʀɪ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴅᴀꜱʜᴄᴀᴍ ɪᴛᴜ, ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴊᴀʀᴀᴋ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ɪᴛᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴘᴀɴᴀʜᴀɴ ᴋɪʟᴀᴛ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴇʟᴀꜱ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ɪᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ. ᴡᴀʟᴀᴜʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴄᴇᴅᴇʀᴀ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴅɪɴᴀꜱɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴀɴᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅᴜᴅᴜᴋ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴊɪᴋᴀ ᴄᴜᴀᴄᴀ ʙᴜʀᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴋɪʟᴀᴛ ꜱᴀʙᴜɴɢ ᴍᴇɴʏᴀʙᴜɴɢ ᴅɪ ʟᴀɴɢɪᴛ, ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴊɪᴋᴀ ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ ᴘᴇʀʟᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!