Connect with us

#SELEBRITI

K4ndungan tiba2 hil4ng begitu saja?,ini akvan dari gadis ini

Published

on

K4ndungan tiba2 hil4ng begitu saja?,ini akvan dari gadis ini

ᴋᴇᴅᴇɴɢᴀʀᴀɴ ᴀɴᴇʜ ᴅᴀɴ ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴋɪꜱᴀʜ-ᴋɪꜱᴀʜ ʙᴀʏɪ ɢʜᴀɪʙ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴜᴛ ʙᴜᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ ʜᴀʟ ᴘᴇʟɪᴋ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ᴅɪ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴍᴇʟᴀʏᴜ. ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪᴍᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ʟᴀɢɪ, ʙᴇʀʟᴀᴋᴜɴʏᴀ ʜᴀʟ ꜱᴇʙᴇɢɪᴛᴜ ᴘᴀꜱᴛɪɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴀʀᴀ ɪʙᴜ ᴋᴇᴄᴇᴡᴀ, ᴛʀᴀᴜᴍᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀᴋɪʟᴀɴ ᴅɪꜱᴇʟᴀɴɢɪ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴛᴀɴʏᴀ-ᴛᴀɴʏᴀ. ᴀᴘᴀʟᴀɢɪ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ʟᴀɢɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴊᴀɴɢɢᴀʟᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɢᴀᴅɪꜱ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ɴᴇʟʏꜱᴀ ɴᴏʀᴀᴢʟᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ɪʙᴜ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ. ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ, ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴏꜱᴏɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀɴʏᴀ.

ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴀʏɪ ʏᴀɴɢ ‘ʟᴇꜱᴀᴘ’ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴜꜱɪᴀ ʙᴇʀʙᴜʟᴀɴ-ʙᴜʟᴀɴ, ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇ ᴍᴀɴᴀ ɪᴀ ᴍᴇɴɢʜɪʟᴀɴɢ? ᴍᴀʟᴀʜᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴋᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ɪɴꜱɪᴅᴇɴ ꜱᴇʙᴇɢɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴘᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀɪɴꜱ ᴀᴛᴀᴜᴘᴜɴ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴜɴꜱᴜʀ ᴍɪꜱᴛɪᴋ?

ᴍᴇɴᴊᴇɴɢᴀʜ ᴋᴇ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ, ʀᴀᴍᴀɪ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴀɴᴇʜ ɪᴛᴜ. ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ 2, ʙᴀʜᴋᴀɴ ᴀᴅᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴛᴀʜᴀᴘ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ʙᴀʏɪ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 9 ᴋᴀʟɪ ʙᴇʀᴛᴜʀᴜᴛ-ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ ꜱᴇʙᴀʙɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Kis4hDvnia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!